Meža reproduktīvais materiāls (MRM) ir mežsaimniecībai nozīmīgu koku sugu un to hibrīdu sēklu vienība, augu daļas vai stādāmais materiāls, ko paredzēts izmantot meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai.

Meža likums nosaka, ka meža atjaunošanā un meža ieaudzēšanā atļauts izmantot tikai konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes MRM. Galvenajām meža koku sugām ir noteikti augšanas apgabali, par konkrētajai meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas vietai piemērotās izcelsmes MRM var uzzināt Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr.308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”, kā arī VMD.

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam MRM ieguve ir jāsaskaņo ar VMD. MRM meža atjaunošanai, ieaudzēšanai vai stādāmā materiāla audzēšanai atļauts ievākt tikai no VMD reģistrētiem meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem. Piegādātājam vai personai, kas ražo MRM savām vajadzībām, par iegūto meža reproduktīvo materiālu 30 dienu laikā pēc ieguves pabeigšanas ir jāiesniedz informācija VMD.

Valsts meža dienests:

  • atestē meža reproduktīvā materiāla ieguves avotus;
  • uztur meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistru;
  • sertificē MRM;
  • uzrauga MRM ieguvi, izmantošanu un tirdzniecību saskaņā ar Ministru kabineta 26.03.2013 noteikumu Nr.159 “Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu” prasībām.

Meža likums

MK noteikumi Nr.159 “Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu”, pieņemti 26.03.2013.

MK noteikumi Nr.308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”, pieņemti 02.05.2012.