Valsts meža dienests veiks pārbaudes 5874 mežaudzēs

Valsts meža dienests ir uzsācis izpildīt Satversmes tiesas spriedumu, kas paredz atcelt tos apliecinājumus koku ciršanai cirsmās, kurās caurmēra vērtības ir atzītas par spēkā neesošām. Saskaņā ar Meža valsts reģistru pārbaudes ir veicamas 5874 mežaudzēs. Tās plānots pabeigt līdz 2024. gada 15. maijam.

Valsts meža dienests informē, ka apliecinājums koku ciršanai tiks atcelts, ja mežaudzēs valdošās koku sugas caurmērs ir mazāks, nekā tas bija MK noteikumos Nr. 935, kas bija spēkā  līdz 2022. gada 29. jūnijam, un apliecinājumā dotās tiesības uz pārbaudes brīdi nebūs jau izpildītas. Par lēmumu meža īpašnieki saņems informāciju Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Gadījumos, kad apliecinājums koku ciršanai tiks atcelts, meža īpašniekam būs tiesības saņemt par ciršanas apliecinājuma izdošanu samaksāto valsts nodevu, vēršoties ar iesniegumu par valsts nodevas atmaksu Valsts ieņēmumu dienestā. Savukārt jautājumi, kas skar noslēgtos tiesiskos darījumus par cirsmu izstrādi, risināmi civiltiesiskā kārtībā, jo kā norādīts Satversmes tiesas spriedumā - meža īpašnieka tiesiskā paļāvība šajā situācijā nav aizsargājama.

Atgādinām, ka 2024. gada 8. aprīlī stājās spēkā Satversmes tiesas spriedumu lietā “Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”. Spriedums paredz atcelt tos apliecinājumus koku ciršanai cirsmās pēc galvenās cirtes caurmēra, kurās caurmēra vērtības ir atzītas par spēkā neesošām no 2022.gada 30.jūnija.
 

Zemkopības ministrijas skaidrojums meža īpašniekiem un koksnes pircējiem pēc Satversmes tiesas sprieduma

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.