Ugunsdzēsība
Šogad dzēsti jau 508 meža ugunsgrēki

Valsts meža dienests informē, ka šogad reģistrēti un dzēsti jau 508 meža ugunsgrēki. Kopējā izdegusī meža zemes platība  607  ha, no tiem 105 ha jaunaudzes un 362 ha īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

Visvairāk - 262 ugunsgrēku ar izdegušo platību 492 ha dzēsts Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijā, kam seko Dienvidlatgales virsmežniecība ar 82 ugunsgrēkiem un izdegušo platību 19 ha. Valsts meža dienests piedalījies arī 64 citu ugunsgrēku dzēšanā, 11.7 ha platībā likvidējot ugunsgrēkus ārpus meža teritorijām.

Neskatoties uz to, ka pēdējā laikā ir lijis, Valsts meža dienests aicina joprojām ievērot īpašu piesardzību, izmantojot uguni mežā. Šogad pirmajā pusgadā jau ir pārsniegts pēdējos trīs gados izdegušo meža platību apjoms gada griezumā.

2023. pusgadā 508 ugunsgrēkos izdeguši 607 ha meža.

2022. gadā kopumā 391 ugunsgrēkā izdedzis 221 ha meža.

2021. gadā kopumā 466 ugunsgrēkos izdeguši 505 ha meža.

2020. gadā kopumā 581 ugunsgrēkā izdeguši 528 ha meža.

 

Meža ugunsnedrošajā laikposmā, kas sākās 1.maijā, ir AIZLIEGTS:

  • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;
  • ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
  • bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu).
  • veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);
  • medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
  • veidot atklātu liesmu mežā un purvā, izņemot rekreācijas objektus, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Rekreācijas objektos ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies. Tomēr, ņemot vērā sausos laikapstākļus, Valsts meža dienests aicina pilnībā izvairīties no uguns izmantošanas mežā – arī speciāli iekārtotās ugunskura vietās!

Aizliegumus paredz MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, par kuru neievērošanu var tikt piemērota administratīvā, civiltiesiskā un arī kriminālatbildība.