1. Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu pieejams https://likumi.lv/ta/id/340684-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu Aicinām iepazīties ar anotāciju.

2. Informācija Meža valsts reģistrā

bilde no gis

3. Informācija LVM GEO

bilde no LGEO

Ārkārtas situācija ir izsludināta līdz 30.06.2023.

Apturētie cirsānas apliecinājumi netiks pagarināti uz attiecīgo  periodu pēc ārkārtas situācijas beigām. Izbeidzoties ārkārtējās situācijas stāvoklim, ciršanas apliecinājuma darbība atjaunojas bez atsevišķa VMD lēmuma izdošanas, ja nav izbeidzies ciršanas apliecinājumā norādītais derīguma termiņš.

Nē, nedrīkst – Ministru kabineta rīkojums izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā ir saistošs valsts pārvaldes, pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.

No 1.septembra līdz 1.maijam cirsto skujkoku kokmateriālus izved no meža vai aizsargā pret stumbra kaitēkļiem ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam. Savukārt no 1.maija līdz 1.septembrim cirstos – ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to sagatavošanas. Jāņem vērā, ka kokmateriālu  izvešana ir mežsaimnieciskā darbība, tādēļ jāievēro mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu termiņš dzīvnieku vairošanās sezonas dēļ.

Nē, šajā gadījumā ciršanas apliecinājums tiek izsniegts mēneša laikā.

Mizgrauža svaigi invadēti koki ir egles ar zaļām skujām un svaigiem vienu milimetru lieliem caurumiem – ieskrejām koka stumbrā, kur pie koka sakņu kakla ir sakrājušies brūni mizas milti (vai egles ar zaļām skujām un daļēji nolobījušos mizu). Pēc īpašnieka ziņojuma pārbauda VMD.

Ja tie ir vismaz 10 gab./ha, vēršas VMD pēc apliecinājuma cirtei pēc VMD sanitārā atzinuma.

Izsniedzot apliecinājumu cirtei pēc VMD sanitārā atzinuma un aktualizējot datus Meža valsts reģistrā dzēšas gan A, gan B un C zonas.

Ja mežaudzes neatbilst noteiktajiem kritērijiem, ciršanai ierobežojumi nav noteikti, taču NAV VĒLAMS cirst skuju kokus, jo tie izdala terpēnus, kas tomēr pievilina mizgraužus. Lapukoku ciršanai ierobežojumu nav.

Ja cirsma skujukoku mežaudzē ietilpst B aizsardzības zonā vairāk kā 20% no cirsmas platības, tad B aizsardzības zonā ieskaita visu mežaudzi. Līdzīgu principu attiecina arī uz C zonu.

Nē, sanitāro vienlaidus cirti izpilda platībā, kas nepieciešama bojāto koku izciršanai – vismaz 0,8 ha platībā vai pa nogabala ārējām robežām, ja nogabals ir mazāks par 0,8 ha. Cirsmā neiekļauj nebojātas mežaudzes.

Sniegt VMD pieteikumu sanitārajai cirtei vai citam cirtes veidam atbilstoši normatīvajiem aktiem, VMD izvērtēs situāciju. Mzigraužu izplatīšanās riska gadījumā sanitārajai cirtei VMD var noteikt saīsinātu apliecinājuma derīguma termiņu.

Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto meža aizsardzības prasību pārkāpšanu, ja izsludināta ārkārtēja situācija meža kaitēkļu savairošanās vai slimību masveida izplatīšanās dēļ, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Īpašnieks var sniegt atkārtotu ciršanas pieteikumu.

Cērtot mizgraužu bojātās egles jāņem vērā ĪADT aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības, izņemot sezonālo mežsaimnieciskās darbības aizliegumu. VMD ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā, nav jāiesniedz informācija par dabā iezīmētajiem izcērtamajiem kokiem.

Mikroliegumos saimnieciskā darbība ir aizliegta arī ārkārtējās situācijas laikā. Mazā ērgļa mikroliegumos un visu putnu mikroliegumu buferzonās sanitāro cirti nedrīkst veikt putnu ligzdošanas laikā, kas atkarīgs no putnu sugas – pamatā līdz 31.jūlijam, bet dažām sugām pat līdz 30.oktobrim.