Nevalstisko organizāciju un sabiedrības partneru iesaiste nacionālo pozīciju sagatavošanā

Eiropas Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem, interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

 

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi tos dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Zemkopības ministrija aicina nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas intereses lauksaimniecības jomā.

 

 

Pozīcijas izstrādes stadijā

 

COM numurs: 2020(0215)
 

Nosaukums: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Regulu (ES) 2019/833, ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā
 

Ar dokumentu var iepazīties: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020PC0215
 

Par pozīcijas izstrādi atbildīgā: Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja Santa Jansone; Santa.Jansone[at]zm.gov.lv; 67027533
 

Pozīcija tiks izstrādāta līdz 26.06.2020.

 

 

 

COM numurs: 2020(0381) 


Nosaukums: Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai- Stratēģija "No lauka līdz galdam". Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā.
 

Ar dokumentu var iepazīties: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381  
 

Par pozīcijas izstrādi atbildīgie: 
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas vadītāja vietniece Zane Celmiņa; Zane.Celmina[at]zm.gov.lv; 67027017
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas vecākā referente Kristīne Prancāne; Kristine.Prancane[at]zm.gov.lv; 67027 074

 

Pozīcija tiks izstrādāta līdz 10.07.2020.