Meža statistikas CD

Valsts meža dienests, izmantojot informācijas sistēmā  Meža valsts reģistrs reģistrēto informāciju, katru gadu sagatavo informāciju par inventarizētajiem mežiem valstī un tajos iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību.

Sagatavota sekojoša informācija:


01_forma- Meža zemes platību sadalījums pa zemes kategorijām
Informācija par meža zemju platību sadalījumu kategoriju veidos.

02_forma- Mežaudžu vecumstruktūra  
Mežaudžu platības un krājas vecumstruktūra pa vecuma desmitgadēm, kas  aprēķināta pa valdošajām koku sugām un to vecumiem sadalījumā pa administratīvām teritorijām un  īpašuma veidiem-valsts, privāti, pašvaldības.
Informācija sagatavota apkopojot datus  par teritorijām, kurās aizliegta galvenā cirte, aizliegta galvenā un kopšanas cirte, aizliegta kailcirte, aizliegta saimnieciskā darbība, bez ierobežojumiem un kopā.

03_forma-Atjaunojamās platības
Atjaunojamās platības veido izcirtumi un mežaudzes ar šķērslaukuma vērtību zem kritiskās robežas.
Informācija sagatavota sadalījumā pa novadiem, pagastiem, īpašuma veidiem, atjaunošanas termiņiem, meža tipiem, izcirtuma vecumiem.

04_forma- Meža iedalījums meža tipos
Mežaudžu platības un krājas sadalījumā  pa valdošajām koku sugām  un meža tipiem, pa novadiem  un meža īpašuma veidiem.

05_forma- Platības ar saimnieciskās darbības aprobežojumiem
Meža zemju un meža platību sadalījums pa saimnieciskās darbības aprobežojumiem sadalījumā pa meža īpašumu veidiem.

06_forma-  Koku ciršana___ gadā
Koku ciršanas apjomi (platības un likvidā krāja) pa valdošām koku sugām un ciršu izpildes veidiem.

07_forma Meža atjaunošana ______gadā.
Atjaunoto platību sadalījums pa valdošām koku sugām, atjaunošanas veidiem un meža tipiem.

08_forma- Meža ieaudzēšana (tai skaitā plantāciju meža) ______gadā.
Ieaudzētās platības sadalījumā pa novadiem, pagastiem, koku sugām, meža tipiem.

09_forma- Jaunaudžu kopšana ______gadā
Izkoptās jaunaudžu platības sadalījumā pa valdošām koku sugām, novadiem un pagastiem.

11_forma- Aizsargājamās teritorijas
Meža un meža zemju platību sadalījums pa aizsargājamām teritorijām.

13_forma- _____gadā atjaunoto izcirtumu vecumstruktūra
Atjaunoto platību sadalījums pa atjaunoto platību vecumiem un meža tipiem.