Normatīvie akti

Valsts meža dienesta likums, pieņemts 25.11.1999.;

    MK noteikumi Nr.449 Valsts meža dienesta nolikums, pieņemti 30.07.2013.
    

Meža likums, pieņemts 24.02.2000.;

    MK noteikumi Nr. 392 Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība, pieņemti 21.06.2016.;
    MK noteikumi Nr.76 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi, kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes, pieņemti 11.02.2003.;
    MK noteikumi Nr.384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi", pieņemti 21.06.2016;
    MK noteikumi Nr.647 Mežaudzes novērtēšanas kārtība, pieņemti 25.06.2009.;
    MK noteikumi Nr.308 Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi, pieņemti 02.05.2012.;
    MK noteikumi Nr.309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža, pieņemti 02.05.2012.;
    MK noteikumi Nr. 51 Nacionālā meža monitoringa noteikumi, pieņemti 18.01.2022.;
    MK noteikumi Nr. 774 Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība, pieņemti 17.12.2020
    MK noteikumi Nr.118 Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā, pieņemti 14.02.2006.;
    MK noteikumi Nr.776 Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība, pieņemti 19.09.2006.;
    MK noteikumi Nr.889 Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem un atlīdzināšanas kārtību, pieņemti 18.12.2012.;
    MK noteikumi Nr.935 Noteikumi par koku ciršanu mežā, pieņemti 18.12.2012.;
    MK noteikumi Nr.936 Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā, pieņemti 18.12.2012.;
    MK noteikumi Nr.947. Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā, pieņemti 18.12.2012,;
    MK noteikumi Nr.159 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu" pieņemti 26.03.2013.;
    MK noteikumi Nr.177 "Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtība" pieņemti 02.04.2013.;
  
Medību likums, pieņemts 08.07.2003.;

   MK noteikumi Nr. 226 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās”, pieņemti 17.04.2018.

   MK noteikumi Nr. 605 “Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”, pieņemti 29.09.2020.

 

 

   MK noteikumi Nr.1194 "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās", pieņemti 29.10.2013.
   MK noteikumi Nr.1482 "Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi", pieņemti 17.12.2013.
   MK noteikumi Nr.1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi", pieņemti 17.12.2013.
   MK noteikumi Nr.421 "Medību noteikumi", pieņemti 22.07.2014.;
   MK noteikumi Nr. 82 „Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām”,  pieņemti 11.02.2014.
   MK noteikumi Nr.269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām", pieņemti 26.05.2014.;
   Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas metodika, pieņemta 20.06.2018.;
   MK noteikumi Nr.567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu". pieņemti 23.09.2014.;

Likums ”Par īpaši aizsargājamām teritorijām”, pieņemts 02.03.1993.;

    MK noteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi pieņemti 16.03.2010.;

Aizsargjoslu likums, pieņemts 05.02.1997.;

    MK noteikumi Nr.63 Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika, pieņemti 04.02.2003.;
    MK noteikumi Nr.306 Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, pieņemti 02.05.2012.;
    MK noteikumi Nr.406 Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika, pieņemti 03.06.2008.;
    MK noteikumi Nr.392 Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika, pieņemti 15.07.2003.;

Augu aizsardzības likums, pieņemts 17.12.1998.;
Sugu un biotopu aizsardzības likums, pieņemts 16.03.2000.;

    MK noteikumi Nr.396 Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu, pieņemti 14.11.2000.;
    MK noteikumi Nr.940. Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu, pieņemti 18.12.2012'.;

Valsts civildienesta likums, pieņemts 07.09.2000.;

Likums ”Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos”, pieņemts 16.12.2004.;
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums, pieņemts 02.06.2005.;


Lauksaimniecības un lauku attīstības likums, pieņemts 07.04.2004.;

    MK noteikumi Nr.171 Par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022.gadā, pieņemti 07.04.2015;

Par kultūras pieminekļu aizsardzību, pieņemts 12.02.1992.;
Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieņemts 13.10.2011.;
Likums Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās, pieņemts 04.04.2013.;

 

   MK noteikumi Nr.1051 Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība, pieņemti 08.10.2013.;
   MK noteikumi Nr.123. Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu, pieņemti 05.03.2013.;
   MK noteikumi Nr.98. Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē, pieņemti 07.02.2012.;
   MK noteikumi Nr.744 Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti, pieņemti 06.11.2007.;
   MK noteikumi Nr.118 Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai, pieņemti 05.03.2013.