Principa “Konsultē vispirms” piemērošana

2017.gada 21.februāra MK apstiprinātā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākuma plāna sadaļas „Lietpratīga valsts pārvalde un tās e-pakalpojumi“ ietvaros ir iekļauts uzdevums  uzraugošo institūciju darbībā ieviest „konsultē vispirms“ principu.

VMD ģenerāldirektors, kopā ar citu uzraugošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem,  Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas pārstāvjiem un valdības pārstāvjiem 15.06.2017. parakstīja  sadarbības memorandu  par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu iestādes darbā. Tādejādi apliecinot, ka arī VMD ikdienas darbā apņemas  uzlabot un mainīt pieeju sadarbībai ar saviem klientiem- meža īpašniekiem, medniekiem u.c., lai veicinātu noteiktu prasību izpildi, nevis sodu likšanu. 

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas izstrādātajām „Vadlīnijas par  principa „Konsultē vispirms“(adresē:

https://www.em.gov.lv/files/ministrija/konsultevispirms/2017-06-15_10_05_37_KV_Vadlinijas_FINAL_MAKETS_14.06.2017.pdf)

piemērošanu valsts iestāžu darbā“,  VMD ģenerāldirektors 11.07.2017. ar rīkojumu Nr.102 „Par principa „konsultē vispirms“ ieviešanu“ noteica  Vadlīnijas   principa „Konsultē vispirms“ ieviešanai  VMD. Vadlīniju mērķis ir vienādot izpratni VMD par normatīvo aktu piemērošanu pārkāpumu konstatēšanas gadījumos un noteikt vienotu pieeju klientu apkalpošanā. Vadlīnijās ir  veikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minēto VMD kompetences pārkāpumu klasifikācija, nosakot pārkāpumus, par kuriem ir iespējams izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā vai neuzsākt lietvedību, izsakot mutvārdu aizrādījumu (gadījumos, kad nav  nodarīti zaudējumi meža videi un medību resursiem un līdz amatpersonas noteiktajam termiņam labprātīgi ir novērstas pārkāpuma sekas) un pārkāpumus, kad nav pieļaujams izbeigt   lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā un izteikt mutvārdu aizrādījumu  (radīti zaudējumi un sekas nav novēršamas):

 

Uzraudzība

 

1. VMD nodarbinātie īsteno vienādu pieeju uzraudzības aktivitātēm.

2. Uzraudzību realizē, veicot riska analīzi un mērķtiecīgas pārbaudes, pilnveidojot uzraudzības līdzekļus.

3. Biežāk pārbaudēs iekļauj objektus, kuros iepriekš ir konstatēti pārkāpumi.

4. VMD sadarbojas ar meža īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, meža inventarizācijas veicējiem, meža reproduktīvā materiāla ražotājiem, tirgus dalībniekiem, kuri pirmo reizi laiž kokmateriālus vai koka izstrādājumus Eiropas Savienības tirgū un citām personām, informējot tos par uzraudzības prasībām un aktualitātēm.

5. Pirmreizēja pārkāpumu gadījumā, ja nav nodarīti zaudējumi meža videi un medību resursiem vai pārkāpuma rezultātā radušās sekas, ir iespējams novērst, VMD sniedz tiesību normu un prasību piemērošanas skaidrojumu, dodot personai termiņu nepilnību novēršanai. Pēc nepilnību novēršanas personai administratīvo atbildību nepiemēro. Šādos gadījumos izsakāms mutvārdu aizrādījums.

 

Par principa “Konsultē vispirms” ieviešanu uzraudzības jomā

Turpmāk minēto VMD kompetencē esošu administratīvo pārkāpumu gadījumos VMD amatpersonai ir tiesības neierosināt administratīvo pārkāpumu procesu, atzīstot pārkāpumu par maznozīmīgu un izsakot mutvārdu aizrādījumu, ja līdz VMD amatpersonas noteiktajam termiņam labprātīgi ir novērstas pārkāpuma sekas, respektīvi, pārkāpējs apzinājies savas rīcības kaitīgās sekas un ar savu darbību tās novērsis:

1.1 Par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu iestādei (Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, 3.panta pirmā daļa);

1.2 Par meža norādījuma zīmju iznīcināšanu, bojāšanu vai pārvietošanu (Meža likuma 51.panta pirmā daļa);

1.3 Par uzturēšanos mežā, neievērojot meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību un pienākumus (Meža likuma 51.panta otrā daļa);

1.4 Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošu normatīvo aktu pārkāpšanu, ierobežojot fizisko personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā (Meža likuma 51.panta trešā daļa)

1.5 Par atjaunotās mežaudzes kopšanas prasību pārkāpšanu (Meža likuma 51.panta ceturtā daļa);

1.6 Par meža infrastruktūras objektu (izņemot meža meliorācijas objektus) iznīcināšanu, bojāšanu vai pārvietošanu (Meža likuma 51.panta piektā daļa);

1.7 Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto meža aizsardzības prasību pārkāpšanu (Meža likuma 51.panta sestā daļa), ja netiek apdraudētas sabiedrības intereses meža vides saglabāšanā;

1.8 Par meža reproduktīvā materiāla ieguves, izmantošanas vai tirdzniecības prasību pārkāpšanu (Meža likuma 51.panta astotā daļa);

1.9 Par meža atjaunošanas prasību pārkāpšanu (Meža likuma 51.panta desmitā daļa), ja pārkāpumu ir iespējams novērst;

1.10 Par Medību noteikumu pārkāpumiem (kuri nav saistīti ar medību drošības noteikumu pārkāpumiem, medību ieroču un munīcijas glabāšanas, pārvietošanas un lietošanas pārkāpumiem) (Medību likuma 32.panta divdesmit sestā daļa),

1.11 Par savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšanu (Medību likuma 32.panta deviņpadsmitā daļa).

 

2. VMD amatpersonas dokumentus visos pārkāpumu konstatēšanas gadījumos noformē atbilstoši VMD iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tajā skaitā šai procedūrai, bet konstatējot 1.punktā minētos pārkāpumu, papildus VMD amatpersonu rīcības modelis, piemērojot “konsultē vispirms” principu katrā no minētajiem pārkāpumu gadījumiem ir sekojošs:

2.1 Par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu (Administratīvo sodu par pārkāpumiem valsts pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā likuma 3.panta pirmā daļa)

 • Pārkāpums ir uzskatāms par ilgstošu pārkāpumu, kur administratīvā atbildība tiek piemērota pēc tā atklāšanas. Meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos ir minēti termiņi, kādos jāiesniedz VMD dažāda veida informācija, piemēram, meža inventarizācija - reizi 20 gados, pārskats par saimnieciskās darbības veikšanu iepriekšējā saimnieciskajā gadā līdz nākamā gada 1.februārim. Ja minētās darbības nav veiktas noteiktajos termiņos, tad ir pamats piemērot administratīvo atbildību, tāpat atbildību var piemērot, ja iesniegta nepatiesa informācija. Tāpat informācijas sniegšanas pienākumus paredz Medību likuma 22.panta ceturtā daļa.
 • Gadījumā, kad konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs, veicot kamerālu pārbaudi un/vai pārbaudi dabā, VMD rīkojas sekojoši:

Nekavējoties raksta vēstuli personai, kas izdarījusi pārkāpumu (meža īpašniekam vai meža inventarizācijas veicējam (ja iesniegti nepatiesi dati), vai medniekam un medību tiesību lietotājam) informējot par administratīvo pārkāpumu un nosakot termiņu ne garāku par vienu mēnesi vai sešiem mēnešiem (garākais termiņš - tikai meža inventarizācijas gadījumā), kādā pieļautais pārkāpums būtu novēršams – attiecīgi iesniedzot informāciju vai izlabojot kļūdas iesniegtajā informācijā.

paskaidrojums

 

2.2 Par meža norādījuma zīmju iznīcināšanu, bojāšanu vai pārvietošanu (Meža likuma 51.panta pirmā daļa)

Par meža norādījuma zīmju iznīcināšanu, bojāšanu vai pārvietošanu (Meža likuma 51.panta pirmā daļa)

Ņemot vērā to, ka minētie pārkāpumi nav tieši saistīti ar meža apsaimniekošanas un izmantošanas darbībām, bet gan ar meža informatīvo zīmju izvietošanu (iznīcināšanu, bojāšanu, pārvietošanu), tad VMD administratīvo atbildību par šādiem pārkāpumiem nepiemēro nemaz vai piemēro ļoti reti.

 • Gadījumā, kad konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs, VMD rīkojas sekojoši:

Pēc iespējas nekavējoties informē, nosūtot vēstuli, meža īpašnieku vai citu personu, kura vainojama pārkāpuma izdarīšanā, par minēto pārkāpumu un nosaka termiņu vienu mēnesi, kurā novēršamas pārkāpuma sekas.

Paskaidrojums

 

2.3 Par uzturēšanos mežā, neievērojot meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību un pienākumus (Meža likuma 51.panta otrā daļa);

ML 51.panta otrajā daļā minētais pārkāpums satur vairāku pārkāpumu pazīmes, sākot no uzturēšanās nosacījumu pārkāpšanas, piemēram, transportlīdzekļu lietošana ārpus ceļiem vai dabiskām brauktuvēm, līdz Meža likuma 6.pantā noteikto pienākumu, piemēram, meža piesārņošana ar atkritumiem, kārtības neievērošana atpūtas vietu izmantošanā, neievērošanai. Gadījumā, kad izdarīts mazāk smags pārkāpums, respektīvi, mežs piesārņots ar atkritumiem, kaut kas sabojāts atpūtas vietā, pārkāpējs ir zināms un viņš ir gatavs iesaistīties mežā atkritumu savākšanā vai atpūtas vietas sakārtošanā, iespējams īstenot “konsultē vispirms” principu.

 • Ja pārkāpti uzturēšanās mežā nosacījumi, VMD amatpersona tikai informē pārkāpēju par Meža likuma prasībām un lūdz pārkāpējam novērst izdarīto pārkāpumu – iziet vai izbraukt no konkrētās vietas, nepakļaušanās gadījumā tiek pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.
 • Gadījumā, kad konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs par Meža likuma 6.pantā noteiktās kārtības neievērošanu, VMD rīkojas sekojoši:

 

Nekavējoties informē personu, kas izdarījusi pārkāpumu, nosakot termiņu ne garāku par vienu mēnesi, kādā pieļautais pārkāpums būtu novēršams – attiecīgi aizvācot atkritumus no meža vai sakārtojot atpūtas vietu mežā.

Paskaidrojums

 

2.4 Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošu normatīvo aktu pārkāpšanu, ierobežojot fizisko personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā (Meža likuma 51.panta trešā daļa,)

 • ML 51.panta trešajā daļā minētais pārkāpums saistāms ar gadījumiem, kad meža īpašnieks prettiesiski norobežojis piekļuvi mežam ar žogu cita veida šķēršļiem vai brīdinājuma uzrakstiem. Konstatējot šādu pārkāpumu, ir iespējama “konsultē vispirms” principa piemērošana pārkāpuma seku novēršanai.
 • Gadījumā, kad konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs, VMD rīkojas sekojoši:

 

Nekavējoties informē personu, kas izdarījusi pārkāpumu, nosakot termiņu ne garāku par vienu mēnesi, kādā pieļautais pārkāpums būtu novēršams – attiecīgi novācot žogu vai cita veida norobežojošus elementus, kā arī brīdinājuma uzrakstus.

Paskaidrojums

 

2.5 Par atjaunotās mežaudzes kopšanas prasību pārkāpšanu (Meža likuma 51.panta ceturtā daļa); Par meža reproduktīvā materiāla ieguves, izmantošanas vai tirdzniecības prasību pārkāpšanu (Meža likuma 51.panta astotā daļa); Par meža reproduktīvā materiāla ieguves, izmantošanas vai tirdzniecības prasību pārkāpšanu (Meža likuma 51.panta astotā daļa), ja pārkāpuma sekas ir iespējams novērst.

 • “Konsultē vispirms” principu piemēro attiecībā uz esošajā gadā obligāti atjaunojamām un kopjamām platībām, līdz attiecīgā gada 15.aprīlim informējot īpašnieku par pienākumu atjaunot vai izkopt mežaudzi (Atjaunošanas procedūrā minētais informēšanas veids – mutiski, izmantojot e-pastu, telefoniski).
 • Līdz 1.jūlijam pārbauda iepriekšējā gada obligāti atjaunojamās un kopjamās platības un sagatavo pārbaudes pārskatu. Ja lēmums ir negatīvs, nekavējoties pieņem lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa ierosināšanu, veic procesuālās darbības saskaņā ar Tiesiskās atbildības piemērošanas procedūrā noteikto kārtību un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā ne vēlāk kā līdz pārbaudes gada 1.septembrim.
 • Meža reproduktīvā materiāla aprites jomā “konsultē vispirms” principu piemēro tikai tad, kad pārkāpuma sekas iespējams novērst, piemēram, ja meža reproduktīvā materiāla tirgotājs nav pareizi noformējis etiķetes, nav iesniegtas atskaites. Pēc pārkāpuma atklāšanas nosūta pārkāpējam uzaicinājumu mēneša laikā novērst izdarītā pārkāpuma sekas. Ja tas tiek izdarīts, tad var pieņemt lēmumu par atteikumu uzsākt administratīvā pārkāpuma procesa sakarā ar to, ka pārkāpums ir maznozīmīgs.

 

2.6 Par meža infrastruktūras objektu (izņemot meža meliorācijas objektus) iznīcināšanu, bojāšanu vai pārvietošanu (Meža likuma 51.panta piektā daļa)

 

 • Gadījumā, kad konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs, VMD rīkojas sekojoši tikai tajos gadījumos, kad, objektīvi vērtējot, izdarītā pārkāpuma sekas ir iespējams novērst:

 

Nekavējoties raksta vēstuli personai, kas izdarījusi pārkāpumu, informējot par administratīvā pārkāpuma konstatēšanu un nosakot termiņu vienu mēnesi, kādā pieļautais pārkāpums būtu novēršams – attiecīgi salabojot vai atjaunojot meža infrastruktūras objektu.

Paskaidrojums

 

2.7 Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto meža aizsardzības prasību pārkāpšanu (Meža likuma 51.panta sestā daļa), ja netiek apdraudētas sabiedrības intereses meža vides saglabāšanā

 • Tiek konstatēts, ka nav veikti meža aizsardzības pasākumi (ilgstošā laika periodā), piemēram, nav izlīdzinātas risas meža ceļos vai izvesti koki no pagaidu krautuvēm.
 • Divas nedēļas pirms normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem (ja tādus paredz normatīvie akti) meža īpašniekam nosūta brīdinājumu par iespējamo kaitējumu un pārkāpumu, ja netiks veikti meža aizsardzības pasākumi.
 • Ja meža aizsardzības pasākumi nav veikti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, nekavējoties pārkāpējam raksta vēstuli, lūdzot sniegt paskaidrojumu un mēneša laikā novērst pārkāpuma radītās kaitīgās sekas.
  Paskaidrojums
  2.8 Gadījumos, kad konstatēti Medību noteikumu pārkāpumi (kuri nav saistīti ar medību drošības noteikumu pārkāpumiem, medību ieroču un munīcijas glabāšanas, pārvietošanas un lietošanas pārkāpumiem) (Medību likuma 32.panta divdesmit sestā daļa) vai savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpumi (Medību likuma 32.panta deviņpadsmitā daļa).

Informācijas nesniegšana

 • Līdz 31.janvārim nosūta visiem medību formējumiem ar e-pasta starpniecību atgādinājumu par pienākumu iesniegt informāciju par medību iecirknī iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem;
 • No 1.aprīļa, izsniedzot jaunās medību sezonas atļaujas medību kolektīvu pilnvarotajām personām, vienlaicīgi izsniedz rakstveidā sagatavotu atgādinājumu par to, ka medību vadītāja pienākums ir informāciju par izlietotajiem marķieriem (nomedītajiem un ievainotajiem limitētajiem medījamiem dzīvniekiem) mēneša laikā pēc medībām iesniegt VMD. 

Ja pēc fakta par termiņā nesniegtu informāciju konstatēšanas un informēšanas par neizpildīto pienākumu mēneša laikā tiek novērstas pārkāpuma sekas – informācija tiek iesniegta un minētais pārkāpums ir izdarīts pirmo reizi, VMD amatpersona ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikšanos uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu, izsakot mutvārdu aizrādījumu sakarā ar to, ka pārkāpums ir maznozīmīgs.

Savvaļā dzīvojošu medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšana

Ja konstatēts fakts vai saņemta informācija par iespējamu pārkāpumu, brīdina medību tiesību lietotāju vai medību tiesību īpašnieku par iespējamo pārkāpumu, ja netiks veikti pasākumi tā novēršanai, pārkāpuma novēršanai dodot laiku ne garāku par 6 mēnešiem.

Paskaidrojums

 

3. Visos gadījumos lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās, ierosinot administratīvo pārkāpumu procesu, gan lemjot par administratīvā soda uzlikšanu, gan lietas izbeigšanu, pieņemami pēc iespējas nekavējoties, ievērojot AAL noteikto kārtību un termiņus un VMD iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

 

 

II.  Klientu apkalpošana

6. Mežniecības savā darbībā ievēro “Vienas pieturas aģentūras” principu, sniedzot personai VMD pakalpojumus vai konsultācijas par tiem.

7.Konsultācijas sniedz, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus (klātiene, elektroniskie saziņas līdzekļi u.c.).

8. VMD nodarbinātie, sniedzot konsultācijas personām, ir pieklājīgi, labvēlīgi noskaņoti un korekti.

9. VMD nodarbinātie, konsultējot personas, ievēro VMD Ētikas kodeksu, konfidencialitāti un normatīvu aktu prasības, kā arī ar savu darbību nerada interešu konflikta situācijas.

10. VMD nodarbinātie (virsmežzinis, inženieri, vecākie inspektori, virsmežziņa vietnieks, mežziņi/vecākie mežziņi, vecākie referenti, pārvaldes sekretāri, vecākais eksperts u.c.) sniedz vai organizē personām profesionālas konsultācijas par VMD kompetences jautājumiem, un atbilstoši savam amata aprakstam kontrolē to izpildi.

11. VMD izskata jebkuru personas ziņojumu vai sūdzību par meža apsaimniekošanas un izmantošanas, medību saimniecības, meža ugunsapsardzības un citiem VMD kompetences jautājumiem un sniedz atbildi.

12. Jebkuru personas iesniegumu VMD izskata normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai pārsūta pēc piekritības citai VMD struktūrvienībai vai iestādei. 

13. VMD mājaslapā ir pieejama aktuāla un viegli uztverama informācija par VMD kompetences jautājumiem.

14. VMD nodarbinātie uztur un regulāri paaugstina profesionālo kompetenci.  VMD struktūrvienības organizē apmācības jaunajiem darbiniekiem par uzraudzības procesa vienādu realizāciju iestādē.

15. VMD apkopo un analizē personu sūdzības nolūkā uzlabot savu darbību un vienlaikus, nodrošina, ka sūdzības iesniedzējam netiek radītas nelabvēlīgas sekas par sniegto viedokli.

16. VMD pieejamo finanšu resursu ietvaros organizē klientu apmierinātības aptaujas, lai iegūtu informāciju par pilnveidojamiem procesiem iestādes darbā.

 

Lai VMD darbība sekmētu tās kompetencē esošu mērķu un uzdevumu sasniegšanu, t.i., meža apsaimniekošana  un izmantošana   atbilstu meža nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, VMD katru gadu novērtē uzraudzības rezultātus.