Atbalsts par mežu Natura 2000 teritorijā

KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMS PAR NATURA 2000 MEŽA TERITORIJĀM (NIM)

 

Pieteikšanās NIM (Iesniegums)

 

Atbalsta pretendents var saņemt šo atbalsta maksājumu, ja līdz 2020.gada 15.jūnijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 30.jūnijam) LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS):

 • aizpilda Vienotā iesnieguma 6.soļa pielikumu “NATURA 2000 mežiem pielikums”;
 • iesniedz Vienoto iesniegumu.

 

Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas:

 • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā un noteikta atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām";
 • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

Atbalsta pretendents ir persona, kura apsaimnieko mežu un kārtējā gada 15.jūnijā ir tā:

 • īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs);
 • tiesisko valdītāju kooperatīvs;
 • tiesisko valdītāju apvienība.

 

Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties, pilnvaro vienu personu iesniegt Vienoto iesniegumu atbalsta saņemšanai par visu atbalsttiesīgo platību. Uz atbalstu nevar pretendēt par pašvaldībai vai valstij piederošu vai piekritīgu meža zemes platību.

 

Pieteikuma labošana

 

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 30.06.2020.

 

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

 

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

 

Galvenie nosacījumi

 

Atbalstu var saņemt par meža zemju platību, ja:

 1. 01.03.2020. ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte;
 2. atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,1 ha lieli lauki un viena ierobežojuma veida minimālā platība vienā laukā ir vismaz 0,1 ha;
 3. pieteiktie lauki ir kartogrāfiski identificējami un iekļauti LAD EPS;
 4. par attiecīgo atbalsttiesīgo platību nav saņemta vienreizējā atlīdzība saskaņā ar likumu “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu;
 5. par attiecīgo atbalsttiesīgo platību nav kārtējā gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta maksājuma veidā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kompensācijas izmaksas nosacījumus, kārtību un apmēru;
 6. par attiecīgo atbalsttiesīgo platību kārtējā gadā nav pieteikts BDUZ atbalsts kā par lauksaimniecības platību, ko aizņem 4.ražības klases zālāji;
 7. par attiecīgo atbalsttiesīgo platību ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos;
 8. atbalsta pretendents atbilstoši Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 15.jūnijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis naudas sodu, ja viņam tāds noteikts saskaņā ar:
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 54., 54.1, 57., 57.1, 57.2, 57.3, 58., 66., 66.2, 66.4, 67., 67.1, 68., 71., 71.1 un 81. pantu, un ir atlīdzinājis videi un mežam nodarītos zaudējumus;
 • Krimināllikuma 109. pantu;
 1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību pieteiktajā platībā ir veikta inventarizācija, kas ir spēkā 01.03.2020., un inventarizācijas dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā līdz 01.03.2020.

 

Atbalsta maksājumu nevar saņemt pretendents, kuram LAD ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm 15.06.2020.:

 1. kapitālsabiedrībai (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, t.sk. arī kapitāldaļu uzcenojumu;
 2. sabiedrībai, jo īpaši pilnsabiedrībai un komandītsabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas uzrādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos;
 3. atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērojama sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;
 4. atbalsta pretendents ir saņēmis glābšanas atbalstu, bet vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu, un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
 5. atbalsta pretendents neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam, un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas, rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0.

 

1., 2. un 5.punktā minētās prasības nevērtē, ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, zemnieku saimniecība, zvejnieku saimniecība, biedrība vai nodibinājums. Nosakot grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, izmanto pēdējo publiski pieejamo gada pārskatu.

 

Atbalsta apmērs par ha

 

Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības:

 • 160 EUR – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
 • 120 EUR – aizliegta galvenā cirte;
 • 45 EUR – aizliegta kailcirte.

 

 

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020 gadā (Rokasgrāmata)

 

 

Atbalsttiesīgās meža zemes platības nosaka, pamatojoties uz Meža valsts reģistra un LAD lauku reģistra datiem un ņemot vērā Dabas datu pārvaldības sistēmā reģistrēto informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem. Meža zemes platībās, kurās ir vairāki saimnieciskās darbības ierobežojumi, to pārklāšanās gadījumā ņem vērā stingrāko ierobežojumu.