Mednieku/ medību vadītāju apliecību apmaiņa

Ar 2015.gada 1.jūliju spēkā ir stājušies 23.09.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.567 “Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu”, kur 34.punktā ir noteikts, ka mednieka apliecību vai medību vadītāja apliecību apmaina Valsts meža dienests.

Mednieka vai medību vadītāja apliecības apmaiņai nav noteikts termiņš, taču aktīvajiem medniekiem ir svarīgi zināt, ka saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, mednieku apliecības, kas izsniegtas pirms 2015. gada 1. jūlija, ir derīgas, bet pēc 2017. gada 1. janvāra uz to pamata netiks izsniegtas mednieka sezonas kartes. Savukārt, ar medību vadītāju apliecībām, kas izsniegtas pirms 2015. gada 1.jūlija, ir atļauts vadīt medības līdz 2017. gada 31. martam.

Lai apmainītu mednieka vai medību vadītāja apliecību, medniekam Valsts meža dienesta mežniecībā vai virsmežniecības administrācijā ir jāiesniedz:

1. iesniegums, kurā norāda Valsts meža dienesta mežniecību, kurā vēlas apliecību saņemt;
2. fotogrāfija (3X4 cm),
3. informācija par valsts nodevas samaksu. Valsts nodevu ir iespējams samaksāt VMD mežniecībā bezskaidras naudas norēķina veidā.

Iesnieguma noformēšanai  ieteicams izmantot Valsts meža dienesta izstrādāto veidlapu: Iesniegums mednieka apliecības apmaiņai / atjaunošanai.

Iesniegumu Valsts meža dienesta mežniecībā vai virsmežniecības administrācijā iesniedz klātienē vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kam pievienots laika zīmogs vai izmantojot pastu.

Lai apliecību saņemtu, personai jāierodas Valsts meža dienesta mežniecībā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Valsts meža dienests mednieka vai medību vadītāja apliecību apmaiņu nodrošinās 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Valsts meža dienesta mežniecībā vai virsmežniecības administrācijā.

Informācija par valsts nodevu:

Saņēmējs: Valsts kase, Reģ. Nr. 90000050138, BIC kods TRELLV22

Mednieka apliecības izsniegšana

LV77TREL1060160925000

1,42 EUR

Medību vadītāja apliecības izsniegšana

LV77TREL1060160925000

1,42 EUR