Medījamo dzīvnieku turēšana nebrīvē

Personām, kas nolēmušas turēt nebrīvē savvaļas dzīvniekus, VMD iesaka, iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas tieši vai netieši nosaka kārtību par savvaļas dzīvnieku turēšanu nebrīvē, izvērtēt savas vajadzības, iespējas un nepieciešamību turēt nebrīvē savvaļas dzīvniekus.

Medību likuma 10. panta pirmajā daļā noteikts, ka medījamos dzīvniekus drīkst medīt vai ķert zinātniskajai pētniecībai, eksponēšanai muzejos, audzēšanai citā vietā vai turēšanai nebrīvē, kā arī turēt nebrīvē, ja saņemta Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) ikreizēja atļauja. Savvaļas dzīvnieku turēšanas kārtību iežogotās platībās nosaka Ministru kabineta noteikumi 2011.gada 4.janvāra Nr. 4 „Dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai izmantojamo savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas kārtība iežogotās platībās un prasības šādu platību ierīkošanai.”.

Medību likuma 11 .pantā noteikts, ka nemedījamos savvaļas dzīvniekus drīkst iegūt, medīt vai turēt nebrīvē, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizēja atļauja.

Persona, kura vēlas turēt dzīvniekus iežogotās platībās, attiecīgi Valsts meža dienestā vai Dabas aizsardzības pārvaldē iesniedz:

1.  Iesniegumu, kurā norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, kā arī attiecīgi fiziskās personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs;

2.  Dzīvnieku turēšanas pamatojumu, kurā norāda, mērķi dzīvnieku turēšanai iežogotā platībā, dzīvnieku izcelsmi, dzīvnieku sugu, dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz zemi, kuru paredzēts iežogot;

3.  Iežogotās platības plānu, kurā norādīts platības sadalījums ekstensīvajā audzēšanas un intensīvajā audzēšanas zonā;Dzīvnieku sugas un maksimālais dzīvnieku skaits ekstensīvās audzēšanas zonā.