Medījamo dzīvnieku populācija

Medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšana


Dabā dzīvojošo nepiegūto medījamo dzīvnieku uzskaite ir medību resursu pārvaldīšanas procesa sastāvdaļa, kas Latvijas Republikā ir valsts uzdevums. Tas izriet no:

Civillikuma (28.01.1937.) trešās daļas, trešās nodaļas, otrās apakšnodaļas 1. un 2. sadaļas,
Medību likuma (08.07.2003.) 4. panta.
Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokli novērtē un pieļaujamo nomedīšanas apjomu nosaka saskaņā ar Zemkopības ministrijas 20.06.2018. apstiprināto kārtību Nr. 18 “Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas metodika”, kas izdota saskaņā ar Medību likuma 20. panta trešo daļu.. Pēc šīs kārtības VMD, iesaistot arī medību tiesību lietotājus, organizē medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanu un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanu. Tā kā meteoroloģiskie apstākļi Latvijas teritorijā ir atšķirīgi un VMD tehniskās iespējas ir ierobežotas, dzīvnieku uzskaite nenotiek kā vienlaicīga akcija, bet gan kā dzīvnieku skaita ikgadējs vērtējums pēc stāvokļa uz 1. aprīli (medījamiem putniem pēc stāvokļa uz 15. maiju).

Nomedīšanas apjomu administrēšana

Nomedīšanas apjomu administrēšana ir viens no galvenajiem uzdevumiem, lai nodrošinātu ekoloģiski pamatotu īpatņu skaitu populācijās, samazinātu pretrunas starp medību saimniecību un citu nozaru interesēm medījamo dzīvnieku vai pašu, medību nodarīto zaudējumu dēļ un veicinātu ilgtspējīgas medību saimniecības attīstību.