Jauno normatīvo aktu prasības

Saskaņā ar Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421  “Medību noteikumi”  16.punktu, lai reģistrētu medību iecirkni vai izdarītu grozījumus informācijā par reģistrētu medību iecirkni saistībā ar jauna medību līguma reģistrāciju, medību tiesību īpašnieks vai persona, kas medību tiesības ieguvusi, pamatojoties uz līgumu, iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus medību tiesības apliecinošus dokumentus:

  • 16.1. tiesisko valdījumu apliecinoša dokumenta kopiju, ja medību tiesības izmanto tiesiskais valdītājs;
  • 16.2. medību līgumu vai tā notariāli apliecinātu kopiju, ja medību tiesības izmanto persona, kurai saskaņā ar līgumu ir nodotas medību tiesības;
  • 16.3. pilnvaru vai tās kopiju, ja medību līgums slēgts, pamatojoties uz pilnvarojumu.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421  “Medību noteikumi”  14.punktu medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par vienu gadu. Medību līgumā ietver vismaz šādas sastāvdaļas:

  • 14.1. ziņas par personām, kas slēdz līgumu (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese);