VMD ĢIS Meža inventarizācijas failu struktūra

Lai nodrošinātu efektīvāku Ministru kabineta noteikumu Nr. 384. “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 49.2.2.punkta piemērošanu, VMD ir veicis izmaiņas meža inventarizācijā iesniedzamā *.dbf faila struktūrā, pievienojot jaunu datu lauku VMD_ID, kā arī mainot esošajā datu laukā IZM_VEIDS pielietotās pazīmes vērtības.

Aktualizētā faila struktūra pieejama šeit <DBF_specifikacija.xls>.

 

Pārejas periodā, bet ne ilgāk kā līdz 01.12.2018, meža inventarizācijas veicējs var iesniegt VMD meža inventarizācijas failus arī bez jaunās VMD_ID kolonnas, un šī nepieciešam datu lauka pievienošanu failam nodrošinās VMD.

VMDĢIS Meža inventarizācijas failu struktūra

Meža valsts reģistram pievienojamo inventarizācijas datu failu komplekts sastāv no:

1) atribūtu datu (*dbf) faila, kura struktūra aprakstīta failā DBF_specifikacija.xls;

2) telpisko datu (*shp) failu kopas, kuru struktūra aprakstīta failā SHP_specifikacija.doc;

Atribūtu datu fails:

Atribūtu datu failu sagatavo tikai par tiem meža zemes veidiem meža apsaimniekošanā, kuru kartes objekti tiek noteikti kā poligoni (skat. 1.tabulu). Citiem vārdiem sakot, atribūtu failā neiekļauj ierakstus par autoceļiem, stigām, dabiskām brauktuvēm un meža meliorācijas objektiem (tām meža zemes grupām, kuru kartes objekti tiek noteikti kā līnijas) .

Atribūtu datu faila DBF_specifikacija.xlsx lapā „Importa_fails” iekļauti tikai tie datu lauki, kurus meža inventarizācijas rezultātā īpašnieks iesniedz VMD. Failā ietverti nogabalu pamata rādītāji. Sekundārie rādītāji (t.sk. koku sugu izkārtojums mežaudzes sastāvā) tiks pārrēķināti inventarizācijas pievienošanas procesā atkarībā no nogabala pamata rādītājiem.

Atribūtu datu faila DBF_specifikacija.xlsx lapā „Eksporta_fails” iekļauti tie datu lauki, kurus meža īpašnieks varēs saņemt/lejupielādēt no VMDĢIS. Fails ietver aktualizētos pamata un sekundāros rādītājus.

Atribūtu datu faila DBF_specifikacija.xlsx lapā „Struktūra_KOPĀ” iekļauts visu datu lauku apkopojums.

Faila DBF_specifikacija.xlsx turpmākajās lapās iekļauti visi importa un eksporta failos izmantotie klasifikatori ar to vērtībām:

ZKAT_klasifikators - meža zemes veidu meža apsaimniekošanā klasifikators (uz 06.10.2015);

MT_klasifikators – meža tipu klasifikators (uz 06.10.2015);

BON_klasifikators – bonitāšu klasifikators (uz 06.10.2015);

IZC_klasifikators – izcelšanās veida klasifikators (uz 06.10.2015);

VGR_klasifikators – vecumgrupu klasifikators (uz 06.10.2015);

P_DARBV_klasifikators – mežsaimnieciskās darbības veidu klasifikators (uz 06.10.2015);

P_CIRP_klasifikators – cirtes izpildes veidu klasifikators (uz 06.10.2015);

S_klasifikators – koku sugu klasifikators (uz 06.10.2015);

BV_klasifikators – bojājumu veidu klasifikators (uz 06.10.2015);

BA_klasifikators – bojājumu apjoma klasifikators (uz 06.10.2015);

SSIZC_klasifikators – sēklu/sugu izcelsmes klasifikators (uz 06.10.2015);

ATMIR_klasifikators – atmirušās koksnes apjoma klasifikators (uz 06.10.2015);

MRM_AV_NR_klasifikators – MRM avotu saraksts (uz 06.10.2015);

APROB_klasifikators – nogabala saimnieciskās darbības aizlieguma klasifikators(uz 06.10.2015);

V5x_klasifikators – apjoma grupu klasifikators sugām zem 5% nogabalā (uz 06.10.2015);

MRM_SERT_klasifikators – MRM sertifikātu saraksts (uz 06.10.2015);

TAKS_LIC_N_klasifikators – reģistrēto taksatoru sertifikātu saraksts (uz 06.10.2015);

IPAT_klasifikators – īpatnību klasifikators (uz 06.10.2015);

AIZS&VAUNIK_klasifikators – vides aizsardzības slāņu atzīmju un to unikālo objektu klasifikators (uz 06.10.2015);

VA_KODSx_klasifikators - vides aizsardzības atribūtu klasifikators (uz 06.10.2015);

 

Telpisko datu failu kopa:

* shapefile formātā slānim obligāti jāsastāv no šādu failu kopuma:

.shp – pamatfails, kurā glabājas objektu ģeometrija.

.shx – indeksfails, kurā glabājas objektu ģeometrijas indeksi.

.dbf – dBASE tabulas fails, kurā glabājas objektu atribūtu informācija.

Piemērs. Nogapoly slānis sastāv no failu komplekta:

Nogapoly.shp

Nogapoly.shx

Nogapoly.dbf

Kartes slāņi Nogapoly, Autoceli un Gravji ir obligāti. Iesniedzot inventarizāciju, tie jāpievieno arī tad, ja tajos nav objektu.

Kartes koordinātu sistēma: LKS-92 TM - 1992.gada Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma.

 

Meža zemes veidi meža apsaimniekošanā un to kartes objekta tips (1.tabula):

 

Meža inventarizācijas sekundāro datu aprēķināšanai tiek izmantoti veidaugstumi, kas pieejami šeit