VMD Ģeogrāfiskā informācijas sistēma

Atbilstoši Zemkopības ministrijas noslēgtajam līgumam par „Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas modernizāciju” (turpmāk – VMDĢIS, iepirkuma identifikācijas numurs Nr. ZM/2012/12_LAP), jau vairāk nekā divu gadu garumā norisinās darbs pie VMD Informācijas sistēmas modernizācijas.

            Šobrīd notiek sistēmas darbības testēšana, sistēmas ieviešana produkcijā plānota 2016.gada 7. janvārī.

            VMDĢIS sastāvā būs iekļauta informācija par :

-) mežu (meža inventarizācijas dati) un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību, tai skaitā atmežošanu;

-) informācija par meža reproduktīvā materiāla ražošanu un izmantošanu, par meža reproduktīvā materiāla piegādātājiem;

-) informācija par medību tiesību lietotājiem, to noslēgtiem medību līgumiem, informācija par medījamo dzīvnieku uzskaiti un maksimāli pieļaujamo nomedīšanas apjomu, kā arī medību atļauju izsniegšanu medību tiesību lietotājiem;

-) informācija par meža ugunsgrēkiem;

-) informācija par dabas aizsardzības objektiem.

            Būtiskākos sistēmas jauninājumus nosacīti varētu iedalīt trīs grupās:

1. ģeogrāfisko un tekstuālo datu apvienošana un to turpmāka integrēta uzturēšana.

VMD rīcībā jau ilgstošu laiku ir ģeogrāfiskie dati par atsevišķiem objektiem, t.sk. meža nogabaliem, tomēr šie dati līdz šim ir glabājušies dažādās informācijas sistēmās, atrauti vieni no otriem, un pamatā uzturēšana notikusi tikai tekstuālajiem datiem.
Jaunās VMDĢIS pieeja balstīta uz to, ka visi objekti, kuru identifikācija un uzraudzība dabā balstīta uz konkrētu teritoriju, tiek arī uzturēti kā ģeogrāfiski objekti. Tādējādi VMDĢIS iestrādāta ne tikai meža nogabalu tekstuālo un ģeogrāfisko datu savienošana un to turpmāka integrēta uzturēšana, bet arī pavisam jaunu datu uzturēšana ģeogrāfiskā veidā, piemēram, cirsmu skices un pārskatu platības.

2. nogabalu datu uzturēšanā lielāks uzsvars uz meža inventarizācijā iegūtajiem pamatrādītājiem

Būtiskas izmaiņas sagaidāmas arī meža inventarizācijas datu pievienošanai Meža valsts reģistram (MVR) un to aktualizēšanai atbilstoši koku sugu augšanas gaitas matemātiskajiem modeļiem.
Meža inventarizācijas datu sagatavošanā lielākoties varēs koncentrēties uz meža nogabalu veidojošo koku sugu raksturojošo pamatrādītāju iesniegšanu, un īpaši nepievērsties dažādu „saglabājamo pazīmju” iesniegšanai – izsekojamību nodrošinās VMDĢIS. Piemēram, dabas aizsardzības atzīmes par ĪADT un mikroliegumiem tiks ņemtas no Dabas aizsardzības pārvaldes sistēmas „Ozols”.
Savukārt mežaudzes sastāvs – gan inventarizācijas pievienošanas gaitā, gan ikgadējā aktualizācijā – vienmēr tiks pārrēķināts no taksācijas pamatrādītājiem. Tādējādi no meža inventarizāciju datu importa (dbf) faila izslēgti gandrīz visi meža nogabala teritoriālās atrašanās un sekundāri aprēķināmie lielumi. Un, lai samazinātu papīra dokumentu plūsmu, meža inventarizāciju datu importa fails papildināts ar zemes lietošanas veidu platību aprakstošajiem datu laukiem, kurus, pēc sekmīgas reģistrēšanas MVR, VMD pats tālāk apstrādās un nodos Valsts zemes dienestam.
Lai nodrošinātu sekmīgu VMDĢIS ieviešanu un darbību, VMD ir izstrādājis priekšlikumus par meža inventarizācijas datu iesniegšanu VMD un iesniedzis tos Zemkopības ministrijas organizētajai darba grupai, kas strādā pie 06.03.2013. MK noteikumu Nr.88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" grozījumiem, nosakot pārejas periodu meža inventarizācijas datu iesniegšanai pēc “vecās” datu struktūras līdz 2016.gada 1.maijam.

Iepazīties ar jauno iesniedzamo datu struktūru var (šeit).

3. jaunas iespējas sistēmas „ārējiem” lietotājiem (meža īpašniekiem un citiem lietotājiem))

Ģeogrāfiskās komponentes ieviešana paver jaunas iespējas sistēmas lietotājiem.
Datu lejupielāde no sistēmas papildināta ar ģeogrāfisko datu kopām (pēc izvēles - shp vai dbf formātā. Tajā skaitā izveidota iespēja lejupielādēt arī dabas aizsardzības atzīmju slāni, kas šķeļas ar „ārējam” lietotājam piekritīgo īpašumu) .