Meža valsts reģistra informācijas saņemšana

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar Meža likuma 30. pantu un 21.06.2016.Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 48.2. punktu var saņemt Valsts meža dienestā (turpmāk-VMD) aktuālu Meža valsts reģistra informāciju bez maksas reizi gadā par īpašumā vai valdījumā esošu mežu.

VMD Meža valsts reģistra informāciju meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsniedz pēc iesnieguma saņemšanas VMD mežniecībā (Iesniegums meža inventarizācijas datu saņemšanai). Ja informācija ir pieprasīta elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, papīra veidā informācija netiek sagatavota. Izsniedzamā Meža valsts reģistra informācija sastāv no meža inventarizācijas datu nogabalu raksturojošo rādītāju izdrukas vai meža inventarizācijas ģeogrāfiskajiem un tekstuāliem datiem.

Ja Meža valsts reģistra informācija kalendārā gada laikā tiek pieprasīta atkārtoti, tad VMD saskaņā ar 21.06.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 5.punktu piemēro maksu:

Kalendāra gada laikā atkārtota aktuālas Meža valsts reģistra informācijas izsniegšana pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

zemes   vienība

11,23  (euro)

 

VMD aktuālo informāciju no Meža valsts reģistra izsniedz arī meža inventarizācijas veicējiem ( lai veiktu meža inventarizācijas darbus īpašuma meža zemē), ja tiek saņemts pieprasījums (Ierobežotas informācijas pieprasījuma veidlapa) ierobežotas pieejamības informācijas iegūšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem ierobežotas pieejamības informācijas jomā.

Iespējas Meža valsts reģistra informācijas lietošanai tiešsaistē:

1.Bezmaksas piekļuves tiesības skatīšanās režīmā meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, vai to pilnvarotām personām:

Meža īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem, noslēdzot līgumu „Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu” ar VMD, tiek nodrošināta nepārtraukta pieeja informācijai par saviem īpašumiem/valdījumiem. Pieejas tiesības ļauj apskatīt meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un tekstuālos datus, kā arī tos lejupielādēt.

Lai noslēgtu līgumu „Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu”, meža īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jādodas uz VMD mežniecību, kur sagatavo līguma projektu. Līgumam pievieno iesniegumu (Iesniegums lietotājiem bez maksas)  , kurā norāda personas, kurām ir nepieciešams piešķirt lietotāja tiesības. Pēc līguma parakstīšanas vienu līguma eksemplāru pa pastu nosūta meža īpašniekam/pilnvarotai personai. Desmit (10) dienu laikā VMD līgumam pievienotajā iesniegumā norādītajām personām uz e-pastu nosūta piekļuves rekvizītus.

Līgumu „Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu” iespējams noslēgt arī dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu formātā. Lai nodrošinātu līguma projekta sagatavošanu, meža īpašniekam/pilnvarotai personai uz e-pasta adresi mvr@vmd.gov.lv ir jānosūta informācija par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas līguma noslēgšanu elektroniskā formātā (Informācija līguma sagatavošanai). Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas, tiks sagatavots līguma projekts un nodrošinātas tālākās darbības tā parakstīšanai.

 

2. Piekļuve Meža valsts reģistra informācijai saskaņā ar Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādi:

            2.1. piekļuves tiesības ar iesniegumu, paziņojumu un pārskatu iesniegšanas iespējām;

Tiesības tiek piešķirtas, noslēdzot līgumu ar VMD “„Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu” un veicot pakalpojuma apmaksu. Līguma noslēgšanas kārtību skatīt šī raksta 1.punktā. Iesniegumā (Iesniegums lietotājiem par maksu) meža īpašnieks vai tā pilnvarotā persona norāda personas/u datus, kuras ir pilnvarotas iesniegt iesniegumu koku ciršanai, paziņojumu par koku ciršanu vai pārskatu par veiktu mežsaimniecisko darbību meža īpašumā.

            2.2. piekļuves tiesības ar iespēju iesniegt iesniegumus, paziņojumus, pārskatus un meža inventarizācijas datus, kā arī mainīt Meža valsts reģistra datus – mainīt nogabala numuru, platību un konfigurāciju un sadalīt nogabalus saimnieciskās darbības vai zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas dēļ, neveicot meža inventarizāciju;

Tiesības tiek piešķirtas, noslēdzot Vienošanos ar VMD par meža inventarizācijas datu apmaiņu tiešsaistē MVR, ar iespēju iesniegt iesniegumus, paziņojumus, pārskatus un meža inventarizācijas datus un veicot pakalpojuma apmaksu. Pakalpojumu iespējams realizēt, izmantojot starpsistēmu interfeisu.

Maksa par pakalpojumu kalendārajā gadā saskaņā ar 21.06.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 7. un 8. punktu:

7.Abonēšanas maksa par piekļuves tiesībām Meža valsts reģistram tiešsaistē

kalendāra gads

3,40

(euro)

8.Maksa par piekļuves tiesībām Meža valsts reģistram tiešsaistē ar iesniegumu, paziņojumu un pārskatu iesniegšanas iespējām vai Meža valsts reģistra datu lietošanas tiesībām informācijas sistēmas līmenī ar iesniegumu, paziņojumu, pārskatu un meža inventarizācijas datu iesniegšanas iespējām – atbilstoši meža zemes platībai

8.1.

0,1–100,0 ha meža zemes

kalendāra gadā par hektāru

0,05

8.2.

100,1–1000,0 ha meža zemes

kalendāra gadā par hektāru

0,04

8.3.

1000,1 ha un vairāk meža zemes

kalendāra gadā par hektāru

0,02

 Piemērs: Meža īpašniekam īpašumā ir 100.00 ha meža zemes. Kalendārā gada (01.01.-31.12.) maksa ir  100.00*0.05 +3.40=8.40 euro

Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanas instrukcijas lūdzu skatīt šīs sadaļas saistītajos dokumentos.

 

Informācijas izsniegšana personām, kas nav meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji:

Saskaņā ar Meža likuma 30. pantu meža inventarizācijas informācija par konkrētā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja mežu ir ierobežotas pieejamības informācija. Ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu regulē „Informācijas atklātības likuma” 11. panta ceturtā daļa: „Ierobežotas pieejamības informāciju pieprasa rakstveidā. Pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, persona pamato savu pieprasījumu un norāda mērķi, kādam tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.”

Lai saņemtu informāciju, persona VMD iesniedz Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījumu (Ierobežotas informācijas pieprasījuma veidlapa), kurā norāda:

1. datu izmantošanas mērķi;

2. veicamā pētnieciskā darba projekta aprakstu un projekta izpildes termiņu;

3. pamatojumu, kāpēc pētnieciskajam darbam ir nepieciešami dati;

4. nepieciešamos netieši identificējamos datus un rādītāju uzskaitījumu;

5. informāciju par teritoriju, kurā tiks realizēts pētnieciskā darba projekts;

6. speciālistu/ us, kurš/i izmantos netieši identificējamus datus, viņa/u kvalifikācijas;

7. informāciju par pētnieciskā darba rezultātu publicēšanu.

VMD izvērtē iesniegumā norādīto informāciju un iespēju sagatavot pieprasīto informāciju. Ja datu sagatavošanai ir nepieciešams izmantot speciālu datu atlasi (programmēšanu), piemēro maksas pakalpojumu saskaņā ar VMD maksas pakalpojumu cenrādi:

6.

Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā

Stunda/euro

19,17

 

Gadījumos, kad persona, kas nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pieprasa piekļuves tiesības Meža valsts reģistram, pamatojoties uz Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījumu (Ierobežotas informācijas pieprasījuma veidlapa),  kurā norāda augstāk minēto informāciju par informācijas izmantošanu, VMD izvērtē iesniegumā norādīto informāciju un pieņem lēmumu par piekļuves tiesību piešķiršanu vai lēmumu atteikt piešķirt piekļuves tiesības Meža valsts reģistram. Ja lēmums ir personai labvēlīgs, tad par piekļuves tiesību piešķiršanu  Meža valsts reģistram ar VMD ir jānoslēdz līgums “Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu”. Atsakot piekļuvi Meža valsts reģistram, VMD personai nosūta lēmumu.