Meža valsts reģistra ģeogrāfisko datu sagatavošana

Saskaņā ar 21.06.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 21., 24., 27. punktu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un teksta datus Valsts meža dienestam, atbilstoši Valsts meža dienesta iestādes tīmekļvietnē publicētajiem meža inventarizācijas datu sagatavošanas nosacījumiem (klasifikatoriem, struktūrai, formātiem), kuri atrodami sadaļā VMD ĢIS Meža inventarizācijas failu struktūra.

 

Jautājumos par meža inventarizācijas ģeogrāfisko datu specifikāciju, datu sagatavošanu un informācijas saņemšanu no Meža valsts reģistra, lūdzam kontaktēties ar Valsts meža dienesta virsmežniecību kartogrāfiem.

 

Virsmežniecību kartogrāfu kontaktinformācija

Virsmežniecība

Vārds Uzvārds

E-pasta adrese

Austrumlatgales

Modris Punculis

modris.punculis@austrumlatgale.vmd.gov.lv

Dienvidkurzemes

Dainis Priedītis

dainis.prieditis@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv

Dienvidlatgales

Inga Skutele

inga.skutele@dienvidlatgale.vmd.gov.lv

Centrālvidzemes

Līga Mālniece

liga.malniece@centralvidzeme.vmd.gov.lv

Rīgas reģionālās

Ineta Audre

ineta.audre@riga.vmd.gov.lv

Sēlijas

Eleonora Kovaļevska

eleonora.kovalevska@selija.vmd.gov.lv

Ziemeļaustrumu

Ilze Pitkeviča

ilze.pitkevica@ziemelaustrumi.vmd.gov.lv

Ziemeļkurzemes

Gundars Geste

gundars.geste@ziemelkurzeme.vmd.gov.lv

Ziemeļvidzemes          

Janeta Vaļģe

janeta.valge@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv