Lēmumi par meža inventarizāciju reģistrēšanu Meža valsts reģistrā

Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumu Nr. 384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 32.punkts noteic, ka lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā paziņo, to publicējot Valsts meža dienesta tīmekļvietnē www.vmd.gov.lv, norādot administratīvo teritoriju, kurā atrodas zemes vienība, zemes vienību kadastra apzīmējumus, lēmuma pieņemšanas datumu.