Ciršanas apjomi skaitļos un faktos

Koku ciršanas apjomu dinamika (2005.-2015.gados milj.m3)

Platības, kādas izcirstas kailcirtē 2005.-2011.gados, ha

Izcirstais apjoms visos mežos pa valdošajām koku sugām, m3