Ciršanas apliecinājumu izsniegšana

Šajā nodaļā ir apkopoti dati par iepriekšējos mēnešos izsniegtajiem ciršanas apliecinājumiem un tajos minētajiem plānotajiem koku ciršanas apjomiem. Apliecinājumos minētie plānotie ciršanas apjomi, nenozīmē izcirstos apjomus, jo:

- meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ciršanu var veikt trīs gadu garumā no ciršanas apliecinājuma izsniegšanas gada;
- meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ciršanu var neveikt vispār, kaut arī ciršanas apliecinājums ir saņemts;
- meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var precizēt koksnes apjomu pēc nociršanas, uzmērot sagatavotos kokmateriālus un norādot uzmērīto apjomu pārskatā par iepriekšējā gadā veikto saimniecisko darbību, ko iesniedz Valsts meža dienestā līdz nākamā gada 1.februārim.

Vēlreiz jāuzsver, ka šeit tiek norādīti tikai apliecinājumos minētie plānotie koku ciršanas apjomi. Faktiski izcirstie koksnes apjomi tiek apkopoti un publicēti pēc pārskatu saņemšanas no meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un pēc iesniegto datu pārbaudes.