Ciršanas apjomi

Šajā nodaļā ir apkopoti dati par 2012. gadā veikto koku ciršanu platībās, kur ciršanai bija nepieciešams saņemt ciršanas apliecinājumu. Ciršanas apliecinājums nav nepieciešams cērtot kokus ārpus meža zemēm, veicot kopšanas cirti, ja koku celmu caurmērs nepārsniedz 12 cm, kā arī tajos gadījumos, kad meža īpašumā tiek cirsti sausie un vēja gāztie koki, ja to apjoms gadā nepārsniedz 10 kubikmetrus koksnes.

 Dati iegūti izmantojot informāciju, ko pārskatos par 2012.gadā veikto saimniecisko darbību meža zemēs snieguši meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji un kura fiksēta Meža valsts reģistrā. Ja informācija par iepriekšējā gadā veikto saimniecisko darbību netiek iesniegta, vai Valsts meža dienesta darbiniekiem rodas šaubas par informācijas patiesumu - tā tiek pārbaudīta apsekojot stāvokli dabā. Izcirstajos apjomos norādīti likvīdās koksnes kubikmetri.

2012.gadā izcirstais koksnes apjoms ir 11,73 miljoni kubikmetru koksnes, no kuriem 5,75 (48,9 % no kopējā izcirstā koksnes apjoma) miljoni kubikmetru iegūti valsts mežos un 5,98 (51,0% no kopējā izcirstā koksnes apjoma) miljoni kubikmetru iegūti privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku mežos.   

2012.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir nocirsts par 0,99 miljonu kubikmetru mazāk. Pārsvarā izcirstās koksnes apjoms samazinājies valsts mežos , tas ir par  0,94 milj.kubikmetriem koksnes mazāks, bet   pārējos mežos izcirstais koksnes apjoms ir samazinājies par 0,05 milj. kubikmetru.