Meža atjaunošana

 

Meža atjaunošanas pamatuzdevums ir mežsaimniecības prasībām atbilstoša produktīva un kvalitatīva meža izaudzēšana, mežu atjaunojot sējot vai stādot, vai veicinot dabisko atjaunošanos, ja tā norit ar dotajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām.

   

 2020.gadā Latvijā kopā atjaunoti 39,4 tūkst. ha meža, no kuriem valsts mežā atjaunoti 16,2 tūkst. ha,  pārējo īpašnieku mežā atjaunoti – 23,1 tūkst. ha. 2020.gada atjaunošanas apjomi ir par 5,2 tūkst, ha mazāki kā 2019.gadā, tie ir optimāli, stabili un līdzvērtīgi gada laikā vienlaidus cirtēs nocirstajām platībām.

 

2020.gadā mežs sējot un stādot atjaunots 17,4 tūkst. ha platībā (44 % no atjaunotās meža kopplatības); valsts mežos sējot vai stādot atjaunoti 10,8 tūkst. ha (64 %), bet pārējo īpašnieku mežos – 6,6 tūkst. ha, kas ir 29 % no kopējās 2020.gadā atjaunotās meža platības pārējo īpašnieku mežos.

   

Meža atjaunošanas noteikumu prasības un meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju pieņemtie lēmumi atjaunojamās koku sugas izvēlē nodrošina meža atjaunošanu ar piecām galvenajām, saimnieciski izmantojamām koku sugām – bērzu, priedi, egli, apsi un baltalksni. Salīdzinot  ar iepriekšējiem gadiem, 2020.gadā Latvijā palielinājies ar skuju kokiem atjaunotais īpatsvars - 42 % no atjaunotās kopplatības jeb 16,7 tūkst. ha (egle – 24 %, priede – 18 %), bet ar lapu kokiem  22,7 tūkst. ha jeb 58% no atjaunotās kopplatības. Galvenās lapu koku sugas ir bērzs – 10,6 tūkst. ha (27 %), apse- 5,7 tūkst. ha (14%), baltalksnis 4,7 tūkst. ha (12%). Galvenās koku sugas meža atjaunošanā valsts mežos un pārējo īpašnieku mežos ir atšķirīgas. Valsts mežos 60 % platību ir atjaunotas ar skuju kokiem (t.sk. egle 24%, priede 36%), ar lapu kokiem 40%, (t.sk. bērzs- 23%, apse 11%). Pārējo īpašnieku mežos ar skuju kokiem atjaunotas 30% platības (t.sk. egle – 24% un priede – 6%), pārējās platībās dominē ar bērzu atjaunotās audzes (30 %), kā arī ievērojamu īpatsvaru sastāda apse (17%) un baltalksnis (20 %).

 

Ar 2015.gadu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros neproduktīvu mežaudžu, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai un meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām ir pieejams valsts un Eiropas Savienības finansējums atbalsta pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”. Meža īpašnieki 2020. gadā  izmantojuši atbalstu 436 ha neproduktīvu, mežaudžu, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai un183 ha  meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām.

 

VMD iesaka privāto mežu īpašniekiem savlaicīgi – jau vienlaikus ar mežizstrādes darbu plānošanu – plānot meža atjaunošanas darbus: izvērtējama augsnes sagatavošanas nepieciešamība un jāizvēlas meža atjaunošanas paņēmiens. Plānojot meža atjaunošanu sējot vai stādot, laikus jāpasūta meža stādāmais materiāls.