Meža atjaunošana

 

Meža atjaunošanas pamatuzdevums ir mežsaimniecības prasībām atbilstoša produktīva un kvalitatīva meža izaudzēšana, mežu atjaunojot sējot vai stādot, vai veicinot dabisko atjaunošanos, ja tā norit ar dotajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām.

   

2021.gadā Latvijā kopā atjaunoti 40,5 tūkst. ha meža, no kuriem valsts mežā atjaunoti 17,3 tūkst. ha,  pārējo īpašnieku mežā atjaunoti – 23,2 tūkst. ha. 2021.gada atjaunošanas apjomi ir optimāli, stabili un līdzvērtīgi gada laikā vienlaidus cirtēs nocirstajām platībām.

 

2021.gadā mežs sējot un stādot atjaunots 18,2 tūkst. ha platībā (45% no atjaunotās meža kopplatības); valsts mežos sējot vai stādot atjaunoti 12,4 tūkst. ha (71 %), bet pārējo īpašnieku mežos – 5,8 tūkst. ha, kas ir 25 % no kopējās 2021.gadā atjaunotās meža platības pārējo īpašnieku mežos.

   

Meža atjaunošanas noteikumu prasības un meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju pieņemtie lēmumi atjaunojamās koku sugas izvēlē nodrošina meža atjaunošanu ar piecām galvenajām, saimnieciski izmantojamām koku sugām – bērzu, priedi, egli, apsi un baltalksni. Salīdzinot  ar iepriekšējiem gadiem, 2021.gadā Latvijā palielinājies ar skuju kokiem atjaunotais īpatsvars - 43 % no atjaunotās kopplatības jeb 17,6 tūkst. ha (egle – 24 %, priede – 19 %), bet ar lapu kokiem  22,9 tūkst. ha jeb 57% no atjaunotās kopplatības. Galvenās lapu koku sugas ir bērzs – 9,6 tūkst. ha (24 %), apse- 6,0 tūkst. ha (15%), baltalksnis 5,4 tūkst. ha (13%). Galvenās koku sugas meža atjaunošanā valsts mežos un pārējo īpašnieku mežos ir atšķirīgas. Valsts mežos 67 % platību ir atjaunotas ar skuju kokiem (t.sk. egle 30%, priede 37%), ar lapu kokiem 33%, (t.sk. bērzs- 17%, apse 11%). Pārējo īpašnieku mežos ar skuju kokiem atjaunotas 26% platības (t.sk. egle – 20% un priede – 6%), pārējās platībās dominē ar bērzu atjaunotās audzes (29 %), kā arī ievērojamu īpatsvaru sastāda apse (18%) un baltalksnis (23 %).