Meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi

Valsts meža dienests mērķis ir nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju Latvijā. Minētā īstenošanai dienests veic vienu no galvenajām darbības funkcijām – meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzīšanu, meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu pārtraukšanu un novēršanu, tai skaitā, normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšanu, sastādot aktus un protokolus par normatīvo aktu pārkāpumiem. Par pārkāpumu izdarīšanu vainīgai personai tiek piemērota administratīvā vai kriminālatbildība un noteikts sods, kā arī, gadījumos, kad tiek nodarīts kaitējums meža videi un medību resursiem, tas tiek piedzīts tiesas ceļā.

 

Valsts meža dienests savas kompetences ietvaros, uzraugot visā Latvijas teritorijā to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu, sniedz sekojošu informāciju par pārkāpumiem:  

  • 2018.gadā konstatēti 779 gadījumi par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, no kuriem 421 protokols iesniegts kriminālprocesa uzsākšanai un noformēti 358 administratīvā pārkāpuma protokoli.
  • 2018.gadā par minētajiem pārkāpumiem administratīvi sodītas 197 personas, salīdzinot ar 2017.gadu, kad administratīvi sodītas tika 232 personas.
  • Kopumā 2018.gadā uzlikti naudas sodi 19 380 EUR apmērā, bet 2017.gadā -  25 105 EUR apmērā.
  • 2018.gadā par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem 6 gadījumos izteikti brīdinājumi, 77 gadījumos izteikti mutvārdu aizrādījumi, pieņemti 110 lēmumi par lietvedības izbeigšanu.

          Salīdzinot pārkāpumu dinamiku mežsaimniecībā, redzams, ka kopumā tiem ir tendence samazināties – 2014.gadā ir konstatēti pavisam 1343 pārkāpumi, 2015.gadā – 1050 pārkāpumi, 2016.gadā – 853, 2017.gadā - 796, un 2018.gadā – 778 pārkāpumi. Tas liek cerēt, ka sabiedrība kopumā un, jo īpaši, meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji atbildīgi izturas pret tiesību normās noteikto meža apsaimniekošanas un izmantošanas tiesisko režīmu.

 

 

Secināms, ka laikā no 2014.gada mazinājušies augošu koku patvaļīgas ciršanas rezultātā meža videi nodarītie zaudējumi: 2014.gadā tie bija 1987479 EUR,  2015.gadā – 1084185 EUR, 2016.gadā – 820440 EUR, 2017.gadā 784689 EUR un 2018.gadā 635492 EUR.

       2018.gadā patvaļīgi izcirstais apjoms ir 10194,45 m3, tādējādi, nodarot meža videi zaudējumus 635495 EUR apmērā, salīdzinot ar 2017.gadu – 13622,88 m3, nodarīti zaudējumi 784689 EUR apmērā. Salīdzinoši pa virsmežniecībām 2018.gadā visvairāk augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi konstatēti Dienvidlatgales virsmežniecībā (73 gadījumi), Ziemeļkurzemes virsmežniecībā (62 gadījumi), Austrumlatgales virsmežniecībā (56 gadījumi), Zemgales virsmežniecībā (52 gadījumi) un Dienvidkurzemes virsmežniecībā (41 gadījums).

 

Informāciju sagatavoja VMD Meža resursu pārvaldības departamenta Juridiskā daļa