Meža ieaudzēšana

Meža ieaudzēšana ir jauna meža sēšana un stādīšana ar mežu neapklātās zemēs. Meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantotās zemēs ir vairāki mērķi. Kā galvenie minami: racionāla zemes izmantošana, vides piesārņojuma samazināšana, lauku ainavu dažādošana, rekreācijas iespēju paplašināšana u.c. Ieaudzētās meža platības var reģistrēt arī kā plantāciju mežu, kas ir īpašiem mērķiem ieaudzētas mežaudzes. Ieaudzējot plantāciju mežu, lietderīgi būtu izmantot tikai selekcionētu stādāmo materiālu, jo tā izmantošana par 20 % palielina koksnes produktivitāti, nodrošina labu koku kvalitāti, kā arī ļauj audzēt klimata pārmaiņām pielāgotas, vitāli noturīgas mežaudzes. Sākot ar 2015.gadu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantotās platībās ir pieejams valsts un Eiropas Savienības finansējums. 2020.gadā ar valsts un Eiropas Savienības atbalstu ieaudzēti 1074 ha meža.

   

2020.gadā valstī lauksaimniecībā neizmantotās zemēs ieaudzētas 6,6 tūkst. ha mežaudzes, no kurām 4,6 tūkst. ha reģistrētas kā plantāciju meži.

  

Galvenās ieaudzētās koku sugas ir egle (45%), bērzs (30%), priede (8%), baltalksnis 9%, pārējās koku sugas sastāda 8% no ieaudzētajām platībām.