Pārtikas produktu ražošana un apstrāde

Ekstrahējošie šķīdinātāji

Eiropas Savienības normatīvos aktus skatīt mājas lapā.

 

Pārtika, kuras ražošanā izmanto jonizēto starojumu

Eiropas Savienības normatīvos aktus skatīt mājas lapā.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (LV kons)/(EN kons)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (LV kons)/(EN kons)

 

Komisijas īstenošanas 2012.gada 13.janvāra Regula (ES) Nr.29/2012 par olīveļļas tirdzniecības standartiem (LV kons)/(EN kons)

 

Komisijas 1991.gada 11.jūlija Regula (EEK) Nr.2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm (LV kons)/(ENkons)

 

Komisijas īstenošanas 2014.gada 30.jūlija Regula (ES) 828/2014 par prasībām attiecībā uz informācijas sniegšanu patērētājiem par lipekļa neesamību vai samazinātu klātbūtni pārtikas produktos (LV)/(EN)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regula (EK) Nr.1760/2000 ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (LV kons)/(EN kons)

 

Komisijas Īstenošanas 2011. gada 7. jūnija regula (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (LV kons)/(EN kons)

 

Komisijas 2018.gada 17.oktobra deleģētā (ES) 2019/33, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzības pieteikumiem vīna nozarē, iebilduma procedūru, lietošanas ierobežojumiem, produkta specifikācijas grozījumiem, aizsardzības anulēšanu un marķēšanu un noformēšanu(LV kons)/(EN kons)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Regula (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1601/91(LV kons)/(EN kons)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (LV kons)/(EN kons)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr.2019/787  par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008 (LV kons)/(EN kons)

 

Stipro alkoholisko dzērienu (Whisky jeb whiskey) nogatavināšanas shēma PVD uzraudzībā (Reglas (EK) Nr. 110/2008 12.p. (3); (Regula (ES) Nr.2019/787 13.p. (6).

 

Komisijas īstenošanas 2013. gada 26. februāra Regula (ES) Nr. 172/2013 par dažu pašreizējo vīnu nosaukumu svītrošanu no Padomes Regulā (EK) Nr.1234/2007 paredzētā reģistra (LV)/(EN)

 

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2009/92 (1992. gada 20. jūlijs), kas nosaka Kopienas analīžu metodes lauksaimnieciskās izcelsmes etilspirtam, ko izmanto stipro alkoholisko dzērienu, aromatizēto vīnu, aromatizētos vīnus saturošu dzērienu un aromatizēto vīna produktu kokteiļu izgatavošanai (LV)/(EN)

 

Komisijas 2000.gada 19.decembris Regula (EK) Nr. 2870/2000ar ko nosaka Kopienas etalonmetodes alkoholisko dzērienu analīzei (LV)/(EN)

 

Komisijas 2000.gada 25.augusta Regula (EK) Nr.1825/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1760/2000 piemērošanai attiecībā uz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu (LV kons)/(EN kons)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.922/72, (EEK) Nr.234/79, (EK) Nr.1037/2001 un (EK) Nr.1234/2007 (LV kons)/(EN kons)

 

Komisijas 2007.gada 23.aprīļa Regula (EK) Nr.445/2007, ar ko paredz noteiktus, sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr.2991/94, ar ko nosaka standartus ziežamajiem taukiem, un Padomes Regulu (EEK) Nr.1898/87 par piena un piena produktu tirdzniecībā izmantoto apzīmējumu aizsardzību (LV)/(EN)

 

Komisijas 2008.gada 16.jūnija Regula (EK) Nr.543/2008 par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem (LV kons)/(EN kons)

 

Komisijas 2008.gada 23.jūnija Regula (EK) Nr.589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr.1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem (LV kons)/(EN kons)

 

Komisijas 2008.gada 18.jūnija Regula (EK) Nr.566/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr.1234/2007 piemērošanai tādas gaļas tirdzniecībai, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus (LVkons)/( EN kons)

 

Komisijas 2008.gada 10.decembra Regula (EK) Nr.1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (LV kons)/(EN kons)

 

Komisijas 2011.gada 19.septembra Īstenošanas regula (ES) Nr.931/2011 par izsekojamības prasībām, kas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.178/2002 noteiktas dzīvnieku izcelsmes pārtikai (LV)/(EN)

 

Komisijas 2005.gada 12.janvāra Regula (EK) Nr.37/2005 par temperatūras kontroli lietošanai pārtikā paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu transporta līdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās (LV)/(EN)

 

Metodiskie norādījumi:
Vadlīnijas saistībā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 par vispārējiem pārtikas aprites tiesību aktiem 11., 12., 14., 17., 18., 19. un 20. panta īstenošanu