Ģenētiski modificētie organismi

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 503/2013 (2013. gada 3. aprīlis) par ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļauju pieteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un par Komisijas Regulas (EK) Nr. 641/2004 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1981/2006 grozījumiem

Komisijas Regula (ES) Nr. 619/2011, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei attiecībā uz tāda ģenētiski modificēta materiāla klātbūtni, kura atļaujas piešķiršanas procedūra nav pabeigta vai kura atļaujas termiņš ir beidzies

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/41/EK (2009. gada 6. maijs) par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.298/2008 (2008.gada 11.marts) ar ko Regulu (EK) Nr.1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Direktīva 2008/27/EK ar ko Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

Eiropas Komisijas 2006. gada 22. decembra Regula Nr. 1981/2006 par detalizētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1829/2003 32. panta īstenošanas noteikumiem attiecībā uz Kopienas ģenētiski modificētu organismu references laboratoriju.

Eiropas Komisijas 2004.gada 14.janvāra Regulas Nr.65/2004/EK, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai

Eiropas Komisijas 2004.gada 6.aprīļa Regulas Nr.641/2004/EK par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1829/2003/EK īstenošanas noteikumiem attiecībā uz jaunas ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļauju pieteikumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētu organismu ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (latviski) (angliski)

Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija Regula Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificēto organismu pārvietošanu pāri robežām (LV, ENG)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 12.marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificēto mikroorganismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu

Eiropas Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīva 90/219/EEK par ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotu izmantošanu