Aromatizētāji

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1331/2008 ( 2008. gada 16. decembris), ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem LV ; EN 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regula (EK) Nr.1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr.1601/91, Regulās (EK) Nr.2232/96 un (EK) Nr.110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK (Dokuments attiecas uz EEZ). LV ; EN

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 10.novembra Regula (EK) Nr.2065/2003 par kūpināšanas aromatizētājiem, ko izmanto vai kas ir paredzēti izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem; LVEN

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 627/2006 ( 2006. gada 21. aprīlis ), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2065/2003 attiecībā uz pirmapstrādes kūpināšanas produktu paraugu ņemšanas, identifikācijas un raksturošanas validēto analītisko metožu kvalitātes kritērijiem; LV ; EN