Meža attīstības fonds līdz 2019. gada 7.janvārim pieņem iesniegumus AS „Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai

AS “Latvijas valsts meži” (AS “LVM”) dāvinājuma (ziedojuma) mērķis Meža attīstības fondam (turpmāk - Fonds) ir atbalstīt projektu īstenošanu šādās mērķprogrammās:

1. Meža nozares profesionālās izglītības un augstākās izglītības attīstība;

2. Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi;

3. Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas, t.sk. sabiedrības un meža īpašnieku informēšana un izglītošana periodiskajos plašsaziņas līdzekļos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos; 

4. Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas.

 

Dāvinājuma (ziedojuma) projektu iesniegumus jāiesniedz Fondā, Republikas laukums 2, Rīgā, LV-1981, 1111 kab., tel.: 67027553 ar norādi – „Mērķziedojumam no LVM”, kā arī jānosūta uz e-pasta adresi: maf@zm.gov.lv 

 

Projektu iesniegumi tiks vērtēti saskaņā ar Fonda padomes apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem: projekta atbilstība mērķprogrammām, projekta aktualitāte un to kā projekta rezultāti ietekmēs attiecīgās mērķziedojuma jomas un meža nozares attīstību ilgtermiņā, kā arī pozitīvas sabiedriskās domas veidošanu par meža nozari kopumā. Tiks vērtēta projekta iesniedzēju pieredze, spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus, kā arī projekta tāmes pārskatāmība un izmaksu atbilstība un samērojamība ar plānotajiem rezultātiem. 

 

Mērķziedojuma 3. mērķprogrammas sadaļas “Sabiedrības un meža īpašnieku informēšana un izglītošana periodiskajos plašsaziņas līdzekļos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos“ noteikumi pieejami Fondā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, 1111.kab., tel.: 67027553,  vai pēc atsevišķa pieprasījuma, rakstot uz e-pastu: maf@zm.gov.lv

 

Iespējamā dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai jāiesniedz: 

1) motivēts iesniegums, atbilstošs normatīvo aktu prasībām[1]

Ziedojuma (dāvinājuma) iesnieguma pieteikuma forma pieejama saitē: http://www.lvm.lv/par-mums/sociala-atbildiba/ziedojumi/ziedojumu-politika

2) detalizēta dāvinājuma (ziedojuma) izlietojuma tāme (datēta, parakstīta).

3) Finanšu ministrijas lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu projektu pārstāvošajai sabiedriskai organizācijai (visām mērķziedojuma programmām, izņemot mērķziedojuma jomas sadaļai “Sabiedrības un meža īpašnieku informēšana un izglītošana periodiskajos plašsaziņas līdzekļos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos“). 

4) informācija par iepriekš ar AS „LVM” vai Fondu noslēgtajiem dāvinājuma (ziedojuma) līgumiem un to izpildi.

 

Tie iesniegumi, kuri AS „LVM”, vai Zemkopības ministrijā vai Fondā iesniegti 2018.gadā un atbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, (iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti) nav atkārtoti jāiesniedz.

 

 

[1] Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums;

likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;

likums „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

  • Publicēts:
    17.12.2018

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020