Sēklkopība

Sēklu un šķirņu apriti regulē Sēklu un šķirņu aprites likums, kura mērķis ir aizsargāt sēklu patērētājus no nekvalitatīvu sēklu lietošanas sējai un reglamentēt lauksaimniecības kultūraugu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju šķirņu apriti.

 

Prasības sēklaudzēšanai un sēklu tirdzniecībai nosaka labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, kartupeļu, biešu un dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi.

 

Sēklu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

AKTUĀLI!

 

2019. gadā veikti grozījumi normatīvajos aktos sēklu un šķirņu aprites jomā:

 

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr. 152 “Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” (Ministru kabineta 28.05.2019. noteikumi Nr. 229/LV, 108 (6447), 30.05.2019.)

 

Noteikumi papildināti ar prasībām sēklaudzēšanai un sertificēšanai divām jaunām lopbarības augu sugām:

Inkarnāta āboliņš (Trifolium incarnatum L.

Ungāru vīķis (Vicia pannonica Crantz)

 

Tirdzniecībai paredzētās lopbarības augu sēklas būs jāpārbauda atkārtoti, ievērojot divus termiņus skaitot no pēdējās sēklu dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas - viens gads vai trīs mēneši, ņemot vērā noteiktos mitruma līmeņus:

vienam gadam:

kāpostu dzimtas lopbarības augiem (lopbarības kāļiem, lopbarības kāpostiem, eļļas rutkiem) – 9,0 procentus;

tauriņziežiem (ragainajiem vanagnadziņiem, lucernai, esparsetei, āboliņiem un austrumu galegai) un facēlijām – 13,0 procentus;

stiebrzālēm, zirņiem, vīķiem, lupīnām un pupām – 15,0 procentus;

trim mēnešiem – nedrīkst pārsniegt viena gada noteiktos mitruma līmeņus.

 

Kaitēkļu invāziju sēklu paraugā Valsts augu aizsardzības dienests noteiks tikai tad, ja reģistrā reģistrētā persona pieprasīs noteikt šo sēklu kvalitātes rādītāju.

 

Papildus noteikumos:

atcelta iespēja pazemināt izlases sēklu kategoriju;

precizēta kārtība sertificēšanai un tirdzniecībai sēklām ar pazeminātu dīgtspēju; 

svītrots sēklu sertifikāta derīguma termiņš; 

ietvertas prasības par fizisko personu datu aizsardzību;

noteikts, ka sēklaudzētājam ir jānodrošina atbilstoši apstākļi - gaiša telpa un tīra darba virsma, sēklu paraugu noņemšanai;

noteikts, ka sēklu paraugus var noņemt arī izmantojot automātisko paraugu noņēmēju;

noteiktas prasības smilts vīķu Vicia villosa Roth. sēklām, ja ir nepieciešamība tās sertificēt un tirgot uzreiz pēc sēklu novākšanas un sagatavošanas, pirms pabeigta sēklas dīgtspējas novērtēšana;

noteiktas atkāpes sēklu iesaiņošanai un etiķetēšanai sēklām, kuras nav līdz galam sertificētas, ja sēklas materiāls netiek pārvietots ārpus sēklu sagatavošanas uzņēmuma teritorijas;

noteikts, ka lauku apskates laikā konstatējot ložņu vārpatu, tai skaita produktīvos stiebrus.

 

2018. gadā veikti grozījumi normatīvajos aktos sēklu un šķirņu aprites jomā:

 

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Ministru kabineta 04.12.2018. noteikumi Nr. 751/LV, 240 (6326), 06.12.2018.).

 

Noteikumi papildināti ar prasībām sēklaudzēšanai un sertificēšanai jaunai labības sugai - velna auza (Avena strigosa Schreb.).

 

Noteikumu grozījumos noteikts, ka:

Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests) turpmāk pēc personas pieprasījuma vairs neizsniegs reģistrācijas apliecību, bet gan paziņos lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā;

tirdzniecībai paredzētām sēklām jāveic atkārtota sēklu kvalitātes pārbaude, ja ir pagājis noteiktais sēklu uzglabāšanas termiņš-viens mēnesis, trīs mēneši, pusgads vai gads, ņemot vērā mitrumu un kaitēkļu invāziju. Ja sēklu paraugā tiek konstatēts palielināts mitruma daudzums vai dzīvu kaitēkļu invāzija, tad šī informācija jānorāda uz oficiālās sēklu iepakojuma etiķetes vai uz sēklu iesaiņojuma uzlīmes;

sēklaudzētājam jānodrošina dienesta inspektoram sēklu parauga noņemšanai piemēroti apstākļi - gaiša telpa un tīra darba virsma, lai netiktu ietekmēta sēklu parauga atbilstība sēklu partijai.

nelieliem sēklu iepakojumiem etiķetē norādāmo informāciju var norādīt arī uz iesaiņojuma marķējuma.

 

Noteikumu grozījumos svītrota:

norma, par atļaujas izsniegšanu izlases sēklas kategorijas pazemināšanai;

prasība par sēklu sertifikāta derīguma termiņa norādīšanu.

 

Noteikumu grozījumos:

precizēta kārtība atļaujas saņemšanai sertificēt pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas sēklu partiju sēklas ar pazeminātu dīgtspēju. Kā arī papildus tiek noteikta sertifikācijas kārtība arī griķu sertificētas (C) kategorijas sēklām ar pazeminātu dīgtspēju;

precizēts sēklaudzēšanas laukos pieļaujamais inficēto augu skaits uz 200 m2;

redakcionāli precizēti slimību latīniskie nosaukumi;

precizētas prasības sēklu pirkšanai, pirms saņemti sēklu kvalitātes apliecinošie dokumenti.

 

Stājoties spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, noteikumu grozījumos ietverta norma fizisko personu datu aizsardzībai.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi” 

(Ministru kabineta 03.07.2018. noteikumi Nr. 400/LV, 135 (6221), 10.07.2018.).

 

Noteikumu grozījumos noteikts, ka:

dienests turpmāk pēc personas pieprasījuma vairs neizsniegs reģistrācijas apliecību, bet gan paziņos lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā;

sēklaudzētājam jānodrošina, dienesta inspektoram sēklu parauga kvalitātes rādītāju noteikšanai (vērtēšanai) piemērotus apstākļus - gaišu, siltu telpu, darba virsmu un ūdeni istabas temperatūrā.

 

Noteikumu grozījumos precizēti:

kvalitātes rādītāji sēklas kartupeļu partijām un kartupeļu kvalitātes noteikšanas metodika.

 

Noteikumi papildināti ar nosacījumiem par fiziskas personas datu apstrādi.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 „Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”

(Ministru kabineta 17.07.2018. noteikumi Nr. 433/LV, 144 (6230), 23.07.2018. 

un 28.11.2018. noteikumi Nr. 739/LV, 236 (6322), 30.11.2018.).

 

Noteikumu grozījumos svītrotas prasības:

miega magoņu sēklaudzēšanai;

par sēklu sertifikāta derīguma termiņa norādīšanu.

 

Noteikumu grozījumos noteikts:

ka, dienests turpmāk pēc personas pieprasījuma vairs neizsniegs reģistrācijas apliecību, bet gan paziņos lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā;

ievērot kultūraugu audzēšanas intervālu atkārtotai audzēšanai vienā un tajā pašā laukā to kultūraugu audzēšanā, kuru attiecīgās sugas sēklas sagatavošanas procesā ir grūti nošķirojamas;

lauku apskatē maksimāli pieļaujamo augu skaits, kuru sēklas sagatavošanas procesā ir grūti nošķirojamas - baltajām sinepēm, sējas kaņepēm un sējas liniem;

tirdzniecībai paredzētām sēklām jāveic atkārtota sēklu kvalitātes pārbaude, ja ir pagājis noteiktais sēklu uzglabāšanas termiņš - viens mēnesis, trīs mēneši vai gads, ņemot vērā mitrumu un kaitēkļu invāziju. Ja sēklu paraugā tiek konstatēts palielināts mitruma daudzums vai dzīvu kaitēkļu invāzija, tad šī informācija jānorāda uz oficiālās sēklu iepakojuma etiķetes vai uz sēklu iesaiņojuma uzlīmes;

nosacījums sojas sēklu kvalitātes rādītājam - ka inertie piemaisījumi nedrīkst pārsniegt 0,3 procentus;

sēklaudzētājam jānodrošina dienesta inspektoram sēklu parauga noņemšanai piemēroti apstākļi - gaiša telpa un tīra darba virsma, lai netiktu ietekmēta sēklu parauga atbilstība sēklu partijai;

nelieliem sēklu iepakojumiem etiķetē norādāmo informāciju var norādīt arī uz iesaiņojuma marķējuma.

 

Noteikumu grozījumos:

precizēti nosacījumi kaitīgajiem organismiem sojas sēklaudzēšanas laukos; 

noteikts, ka sēklaudzēšanas prasības neattiecas uz saulespuķēm;

precizētas prasības kaņepju audzēšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību;

precizēti nosacījumi atļaujas saņemšanai sertificēt pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas sēklu partiju sēklas ar pazeminātu dīgtspēju;

sertifikācijas kārtība sēklām ar pazeminātu dīgtspēju;

precizēta sēklu kvalitāti apliecinošo dokumentu izsniegšanas kārtība ziemas rapša un ripša sēklu tirdzniecībai, pirms pabeigta sēklu dīgtspējas novērtēšana;

precizētas prasības sēklu pirkšanai, pirms saņemti sēklu kvalitātes apliecinošie dokumenti.

Stājoties spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, noteikumu grozījumos ietverta norma fizisko personu datu aizsardzībai.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24.jūlija noteikumos Nr. 518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi" (Ministru kabineta 23.10.2018. noteikumi Nr. 651/LV, 212 (6298), 26.10.2018.)

 

Noteikumos ietvertas normas sojas (Glycine max (L.) Merr.) šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanai, nosakot sojas izmēģinājumu vietas, šķirņu novērtēšanas izcenojumu, izsējas normas, novērtēšanas kritērijus un metodikas. Precizēti citu sugu novērtēšanas izcenojumi, rādītāji un metodikas. Uzlabota noteikumu satura uztveramība un saprotamība.