Zināšanu ietilpīga bioekonomika

Prognozētā pasaules iedzīvotāju skaita palielināšanās 2050.gadā līdz 9,5 miljardiem, dabas resursu noplicināšana, augošā slodze uz vidi un klimata pārmaiņas ir veicinājušas apziņu par nepieciešamību mainīt Eiropā līdz šim pastāvošās metodes bioloģisko resursu ražošanā, patēriņā, pārstrādē, uzglabāšanā, atkārtotā izmantošanā un utilizācijā.

Eiropas Savienības izaugsmes stratēģija ‘’Eiropa 2020’’ norāda uz bioekonomiku kā atslēgas elementu gudrai un zaļai izaugsmei Eiropā. 2012. gadā Eiropas Komisija pieņēma stratēģiju ‘’Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas bioekonomika’’, kā galvenos mērķus definējot sabiedrības problēmu risināšanu (pārtikas drošība, ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana, atkarības mazināšana no neatjaunojamajiem resursiem, klimata pārmaiņu samazināšana un adaptācija tām, darbavietu izveidošana un Eiropas konkurētspējas saglabāšana) un saskaņotas bioekonomikas attīstību (saskaņota ekonomikā darbība, investīcijas zināšanu, inovāciju un prasmju attīstībā, līdzdalība pārvaldībā un sociālais dialogs, jauna infrastruktūra). Zināšanu ietilpīga bioekonomika iekļauta 2013. gadā pieņemtajā Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā, kas paredz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšanu tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs.

Bioekonomika ietver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība, pārtikas, celulozes un papīra ražošana, kā arī daļēji ķīmiskā, biotehnoloģiju un enerģētikas nozares ir bioekonomikas sastāvdaļas. Šīm nozarēm piemīt spēcīgs inovāciju potenciāls, jo tās plaši izmanto zinātnes sasniegumus (dzīvības zinātnes, agronomija, ekoloģija, pārtikas zinātne un sociālās zinātnes), pamattehnoloģijas un rūpnieciskās tehnoloģijas (biotehnoloģija, nanotehnoloģija, informācijas un komunikācijas tehnoloģija, inženierzinātnes) un vietējās zināšanas.

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – daba, ekonomika un sabiedrība, un apzīmē pāreju uz pilnīgu, noslēgtā cikla (circular) ekonomiku, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls.

Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – lauksaimniecību un mežsaimniecību. Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Attēla avots: Source - http://archive.org/web/web.php

Bioekonomikas veiksmīgas attīstības pamatā ir:

maksimāla izejmateriālu izmantošana, enerģijas iegūšanas posmu atstājot kā pašu pēdējo;

pakāpeniskas un reģionam atbilstošas inovācijas;

veiksmīga publiskā-privātā sadarbība;

visu nozaru iesaiste un sadarbība;

vietējo pārvaldes institūciju loma un katra reģiona stiprās puses un vajadzības;

cieša sadarbība Baltijas valstīs un Baltijas jūras reģionā.

2014.gada 24.septembrī Latvijā tika izveidota Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienība, kuras mērķis ir palielināt bioekonomikas nozaru inovāciju sniegumu un konkurētspēju reģionālā un starptautiskā mērogā, un Latvijas ieguldījumu ES kopējo mērķu sasniegšanā. Apvienībā ietilpst:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk – LLU);

LLU atvasinātās publiskās personas:

"Agroresursu un ekonomikas institūts"

“Dārzkopības institūts”

LLU SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”;

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”;

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”;

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;

SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”.

 

 

Zemkopības ministrijā par Bioekonomikas jautājumiem atbildīgā amatpersona ir:

Kristīne Sirmā
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja Mob.tel. 29178894
E-pasts: Kristine.Sirma[a]zm.gov.lv