Jautājumi un atbildes

Noklikšķiniet uz jautājumu sadaļas, lai izvērstu to. Noklikšķiniet uz jautājuma, lai aplūkotu atbildi.

 

Iesniedzot jautājumu Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Āfrikas cūku mēris

Lūdzu, nosauciet, kuri dezinfekcijas līdzekļi izmantojami pret cūku mēra izplatību paklāju aplaistīšanai ar dezinfekcijas līdzekli?

Atbilde

Informatīvais materiāls par dezinfekcijas līdzekļiem ir PVD mājas lapā.

Kā arī dezinfekcijas veikšanas instrukcija un ieteicamie līdzekļi atrodami šeit 18.02.2011. Nr. 26 Dzīvnieku novietņu dezinfekcijas un vides sanācijas instrukcija

 

Saistībā ar cūku mēri Latgalē, kādi ierobežojumi varētu būt tūristiem šajā reģionā tuvākajās dienās?

Atbilde

Ņemot vērā situācijas bīstamību un risku izplatīt slimību uz citiem reģioniem, iespēju robežās būtu ieteicams atturēties no Latgales reģiona apceļošanas, jo īpaši no Āfrikas cūku mēra skartās teritorijas. Bez tam no inficētās zonas nedrīkst izvest mājas un mežacūku sugas dzīvniekus un to izcelsmes produktus. Ja dzīvnieku īpašnieks (ārpus Āfrikas cūku mēra skartās teritorijas) atļauj apmeklēt dzīvnieku novietni, tad ir jāievēro stingri biodrošības pasākumi (nepieciešams izmantot aizsargtērpu un bahilas).

 

Eiropas Savienības atbalsts (vispārīgi jautājumi par atbalstu)

Jautājums par Investīcijām materiālajos aktīvos, konkrēti Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās - vai papildus atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots nozarē, kur audzē zālēdājus attieksies tikai uz būvniecību vai arī uz tehnikas iegādi?

Atbilde

Saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.600 „Kārtība kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” 7.pielikuma tabulas „Atbalsta intensitāte (% no projekta attiecināmajiem izdevumiem)” 1.punktu atbalsta pretendents projekta ietvaros plānojot veikt būvniecības darbus, papildus 40% atbalsta intensitātei var iegūt 10% atbalsta intensitāti, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus.

 

Atbildi sagatavoja:

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta speciālists

ZM rīkotajās konferencēs iepriekš netika teikts, ka papildus atbalsta intensitāte būs tikai būvniecībā. Kāpēc tehnikas iegādei netiek dota papildus 10% atbalsta intensitāte? Šajā piensaimniekiem grūtajā laikā tā dikti noderētu.

Atbilde

Tiesības saņemt Eiropas Savienības atbalstu nav absolūta, tā ir priekšrocība. Līdz ar to arī priekšrocība saņemt lielāku atbalstu ir jādod pretendentiem, kas  savas saimniecības attīstībā plāno ieguldīt ilgtermiņa investīcijas, radot lielāku pievienoto vērtību. Ņemot vērā, ka būvniecībā ieguldītās investīcijas ir ilgtermiņa, tad atbalsta pretendentiem, kas pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” ietvaros plāno būvniecības darbus, kā arī īsteno projektu lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus, ir iespēja saņemt papildus noteiktajai atbalsta intensitātei vēl 10% atbalsta apmēru.

 

Atbildi sagatavoja:

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta speciālists

Lauksaimniecības zeme

Lūdzu sniegt sekojošu konsultāciju: Vai jebkura pļava ir uzskatāma par lauksaimniecības zemi? Ja nav, tad kāda pļava tiek uzskatīta par lauksaimniecības zemi?

Atbilde

Ne visas pļavas klasiski tiek uzskatītas par Lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ).

Ja pļavu uztur labā vides un lauksaimniecības stāvoklī vai arī iegūst lopbarību, tad tā ir LIZ un par to Lauku atbalsta dienests maksā atbalsta maksājumus (subsīdijas). Pļava pārvēršas par neizmantoto LIZ, ja to nekopj - neappļauj vai nenogana. Un ja ilgstoši nekopj, tad jau lēnām tā kļūst par pārējo zemi vai, labākā gadījumā - par mežu (ja izauguši koki atbilstošā diametrā un saimnieks to var transformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai).

Latvija atrodas mežu zonā un tas nozīmē, ka gandrīz neviena pļava pie mums nevar ilgstoši pastāvēt, ja tā netiek īpaši uzturēta – ganīta vai pļauta. Ja pļavas netiek ganītas vai pļautas, tās pamazām aizaug ar kokiem vai krūmiem.

Lai pļavu uzskatītu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ) tajā būtu jāveic vismaz minimālie kopšanas darbi, t.i., vai nu to nogana, vai nu appļauj/nopļauj.

Atbalsta programmas

Lai pieteiktos atbalsta programai " Atbalsts mazajām lauku saimniecībām" jāiesniedz projekts, kas izstrādāts kopā ar norīkotu konsultantu. Kāds ir pieteikšanās termiņš, pieteikšanās projekta kritēriji, nosacījumi?

Atbilde

Informējam, ka 2015.gada 9.jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”” (turpmāk – noteikumi Nr.292). Noteikumos Nr.292 ir izklāstīti atbalsta saņemšanas nosacījumi, kā arī projektu atlases kritēriji (2.pielikums).

 

Informācija par Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajiem konsultāciju pakalpojuma sniedzējiem pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē, Uzsveram, ka sadarbībā tikai ar šiem konsultantiem tiks veikta darījumdarbības plāna sagatavošana un īstenošana. Pirms darījumdarbības plāna sagatavošanas atbalsta pretendents slēdz līgumu ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju par projekta iesnieguma un citu darījumdarības plāna uzsākšanai un īstenošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un darījumdarbības plāna īstenošanu.

 

Projektu pieņemšanas pirmā kārta ir no 2015.gada 3.septembra līdz 2015.gada 5.oktobrim.

 

Atbildi sagatavoja: 2015.gada 10.augustā, ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta speciālists

Jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai atbalstīta tiek tika lopkopības nozare. Šobrīd mana specializācija ir graudkopība. Vai es varu startēt projektā un uzsākt nodarboties ar aitkopību, taču tā nebūtu kā saimniecības pamatnozare?

Atbilde

2015.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.323 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”” pieļauj iespēju graudkopjiem pārorientēties uz lopkopību. Jūsu gadījumā, Jūs variet sākt nodarboties ar aitkopību, bet tai ir jābūt pamatnozarei.

 

Noteikumu Nr. 323. 21.3.apakšpunkts paredz, ka “šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētais sasniegtais neto apgrozījums no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība ir palielinājusies vismaz par 20 procentiem. Ja darījumdarbības plānā noteiktais mērķis ir mainīt lauksaimniecības nozares veidu, kurā saimniecība ir specializējusies, tad palielinājumam jābūt tajā lauksaimniecības nozarē, uz kuru saimniecība pārorientējusies un kas ir kļuvusi par jauno pamatdarbības nozari.”

 

Atbildi sagatavoja: 2015.gada 11.augustā, ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta speciālists.

 

Vai atbalsta ierobežojums programmai “Atbalsts jaunajiem zemniekiem: Uzņēmējdarbības sākšanas atbalsts jauniem lauksaimniekiem (2014.-2020.)” ir atkarīgs no reģiona, kurā atrodas jaunais zemnieks?

Atbilde

Detalizēts jautājums:

Vēlos pieteikties programmai “Atbalsts jaunajiem zemniekiem: Uzņēmējdarbības sākšanas atbalsts jauniem lauksaimniekiem (2014.-2020.)”, vērsos sava novada RLP – Talsos, kur mani informēja, ka atbalsts šai programmā pieejams ir TIKAI LOPKOPJIEM, bet ne man – augkopim. Sakiet, lūdzu, vai atbalsta ierobežojums ir atkarīgs no reģiona, kurā atrodas jaunais zemnieks?

 

Atbilde:

Informējam, ka Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākuma „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros Lauku atbalsta dienests no 2015.gada 15.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim izsludinās 1. projektu pieņemšanas kārtu, kas tiks atvērta tikai projektiem lopkopības nozarē. Uzsveram, ka šis nosacījums attiecas uz visu Latvijas teritoriju un turpmākajās apakšpasākuma „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” projektu pieņemšanas kārtās šāds ierobežojums nav plānots.

 

Atbildi sagatavoja: 2015.gada 7.jūlijā, ZM Lauku attīstības departamenta speciālists.

Piena nozare

Kas tiks darīts piena lopkopības saglabāšanas labā, jo ar cenām kas tiek maksātas par pienu dotajā mirklī nav iespējams pastāvēt?

Atbilde

Lai risinātu Krievijas sankciju dēļ radušās problēmas piena lopkopības sektorā, kā arī citos sektoros šī gada 19.augusta Ministru kabineta sēdē tika skatīts un apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.243 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā".

 

Papildus tam, ka jau tiek daļēji kompensēti kredītprocenti ilgtermiņa aizdevumiem, ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar piena lopkobību ir paredzēta arī daļēja kredītprocentu dzēšanu īstermiņa aizdevumiem par apgrozāmo līdzekļu kredītiem.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.243 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" lauksaimnieki, kas nodarbojas ar piena lopkopību varēs saņemt atbalstu ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summas par ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) faktiski samaksātajiem kredītprocentiem, kur aizdevums vai līzings ir bijis par:

- jaunas lauksaimniecības traktortehnikas (tai skaitā kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), piekabju un tādu lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika;

- vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegādi;

- jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecību un esošu būvju rekonstrukciju un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādi;

- tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

 

Kredītprocentu daļējai dzēšanai tiks kompensēts līdz 4 procentiem par īstermiņa vai ilgtermiņa kredītiem, tas attiecas uz samaksātajiem kredītprocentiem laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.septembrim. Ja uzņēmēja samaksātā kredītprocentu likme ir bijusi mazāka par 4 procentiem, piemēram, 3,6 procenti - tiek kompensēta faktiskā likme.

 

Par iespējamo tiešo atbalstu piena ražotājiem Zemkopības ministrijā tiek veikti aprēķini, pamatojoties uz kuriem valdībai vēl būs jāpieņem lēmums par atbalsta piešķiršanu piena nozares ražotājiem.

Meliorācija, zemes izmantošana

Kā iespējams noskaidrot, kādā platumā apgrūtinājumu plānā ir norādāma aizsargjosla - kāda šajā gadījumā ir kārtība aizsargjoslas noteikšanai konkrētajā platumā? Papildus lūdzam skaidrot, vai pats grāvis ir ieskaitāms aizsargjoslas platībā.

Atbilde

Pilns jautājuma teksts:

 

MK 02.05.2012. noteikumi Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” 3.2.apakšpunktā noteikts, ka aizsargjoslu ūdensnoteikām meža zemēs nosaka atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) astoņu līdz 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes. Atbērtne var būt arī 3 m plata. Kā mērniecības darbu veicējs var konkrētāk noskaidrot, kādā platumā apgrūtinājumu plānā ir norādāma aizsargjosla - kāda šajā gadījumā ir kārtība aizsargjoslas noteikšanai konkrētajā platumā? Papildus lūdzam skaidrot, vai pats grāvis ir ieskaitāms aizsargjoslas platībā.


Atbildot uz uzdotajiem jautājumiem paskaidrojam:

 

1. Atbilstoši aizsargjoslu likuma 33.panta (8) daļai objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs grafiski attēlo 18.pantā noteikto aizsargjoslu robežas.
Tātad šos 8-10 metrus norāda īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 8-10 m noteikti pamatojoties no ūdensnoteku ekspluatācijas un uzturēšanas drošības nosacījumiem, jo ar traktoriem un ekskavatoriem, to nav droši veikt Jūsu norādītajos 3 metros.

 

2. Atbilstoši MK 02.05.2012. noteikumu Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” 3.punktam  aizsargjoslu robežu nosaka no ūdensnotekas krotes. Tātad ūdensnoteka (grāvis)  netiek iekļauts aizsargjoslā.

 

3. Vienlaikus vēršu uzmanību uz šo noteikumu 2.punktu ar kuru noteikts, ka aizsargjoslu nosaka valsts, valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm.

Atbildi sagatavoja: Valdis Pētersons, Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks

Medības

Vēlētos uzzināt kādas būtu veicamās darbības lai SIA varētu uzsākt mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācību?

Atbilde

Šobrīd prasības mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācības organizētājiem nosaka Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.110 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību”.

 

Apmācību var organizēt:

1. komercreģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras reģistrācijas apliecībā vai statūtos paredzēta personu apmācība medību jautājumos;

2. nevalstiska organizācija, kuras statūtos paredzēta personu apmācība medību jautājumos;

3. profesionālās vidējās izglītības iestādes, koledžas, universitātes tipa augstskolas, kuru darbību reglamentējošā dokumentā paredzēta personu apmācība medību jautājumos.

Juridiska persona, kura organizē apmācību (turpmāk - mācību organizētājs), ievieto sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un izstrādā apmācības programmu.

 

Vēršu uzmanību, ka drīzumā gaidāmas izmaiņas mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācībā – ar 2015.gada 1.jūliju augstāk minētos Ministru kabineta noteikumus nomainīs Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumi Nr.567 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu”. Mednieku apmācību varēs organizēt akreditēta izglītības iestāde, kurai ir tiesības pasniegt mācību kursu medību jomā, vai juridiska persona, kuras statūtos paredzēta personu apmācība medību jautājumos un kura Uzņēmumu reģistrā reģistrējusi personu apmācību vai izglītošanu kā darbības virzienu. Medību vadītāju apmācību varēs organizēt akreditēta izglītības iestāde, kurai ir tiesības pasniegt mācību kursu medību jomā, vai mednieku biedrība, kurā ir vairāk nekā 500 biedru (fizisku personu).

Vai meža īpašniekam būs tiesības kā novērotājam būt klāt savā īpašumā(netraucējot medības), kad saskaņā ar Medību likuma pārejas noteikumiem Atbildīgais medību tiesību lietotājs viņa īpašumā medīs meža cūkas?

Atbilde

Apzinoties, ka medības nav rotaļa, bet gan nopietns process, kurā tiek izmantoti šaujamieroči, meža īpašnieks var piedalīties medībās, ja:
1)    tam piekrīt medību vadītājs, kurš ir atbildīgs par drošu medību norisi;
2)    meža īpašnieks pirms medībām ir piedalījies drošības instruktāžā un parakstījies par tās noklausīšanos medību pārskatā;
3)    meža īpašnieks precīzi izpilda medību vadītāja norādījumus medību laikā.
Medniekam nav atļauts pārvietoties ar autotransportu ārpus ceļiem vai dabiskajām brauktuvēm, kurt ugunskurus, cirst kokus un veikt citas ar medību procesu tieši nesaistītas darbības, ja vien tas nav saskaņots ar attiecīgās zemes vienības īpašnieku. Attiecīgi meža īpašnieks var liegt motorizēta transporta pārvietošanos ārpus ceļiem un dabiskajām brauktuvēm, kā arī var liegt ugunskuru kurināšanu un citas darbības, kuras tiešā veidā neierobežo medību norisi (nepadara medības neiespējamas).
Ja pēc medībām tiek konstatēti kaitējumi īpašumam (piemēram, jaunaudžu bojājumi, izmesti atkritumi, izbradātas vai izbraukātas mežam piegulošas lauksaimniecības zemes), meža īpašnieks var vērsties ar iesniegumu Valsts policijā, Valsts meža dienestā, kā arī informēt attiecīgā novada Medību koordinācijas komisiju, un lūgt atlīdzināt zaudējumus civiltiesiskā kārtā.
Personisks strīds vai juridiska konfliktsituācija pagātnē nedod tiesības meža īpašniekam pieprasīt Valsts meža dienesta noteiktā atbildīgā medību tiesību lietotāja nomaiņu. Katram ir jāapzinās savs pilsoņa pienākums un līdzdalība kopīgas nelaimes novēršanā – Āfrikas cūku mēra izplatības draudu ierobežošanā. Valsts meža dienests var lemt par atbildīgā medību tiesību lietotāja maiņu gadījumos, ja tas nepilda  pienākumu medījot samazināt mežacūku populācijas blīvumu piekritīgajā medību platībā atbilstoši Valsts meža dienesta noteiktajam minimālajam mežacūku nomedīšanas apjomam vai tā piekoptā medību prakse ir pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem (gan medību, gan citās jomās – piemēram, medību vietā ir konstatēti iepriekš minētie kaitējumi īpašumam).

 

Atbildi sagatavoja:
Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas speciālists

 

Mežsaimniecība

Zvērināts notārs izdeva firmas pilnvaru.Ar e-parakstu tiek parakstīts iesniegums par koku ciršanu,skices un pilnvara.E-parakstītais dokuments nosūtīts pa pastu uz mežniecības epastu,kur prasa parādīt pilnvaras oriģinālu.Vai tā tam ir jābūt?

Atbilde

MK noteikumu Nr.935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā” 75.3.apakšpunkts nosaka, ka iesniegumu apliecinājuma saņemšanai Valsts meža dienestā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā. Savukārt 77. 7.apakšpunkts nosaka ka Iesniegumam pievieno pilnvaru vai pilnvaras atvasinājumu, kas noformēts atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, ja iesnieguma iesniedzējs ir meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarotā persona.

Elektronisko dokumentu likuma 5.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka:

(1) Elektroniskā dokumenta kopijai, norakstam vai izrakstam papīra formā ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja kopijas, noraksta vai izraksta pareizība apliecināta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ja papīra kopijas, noraksta vai izraksta izsniedzējs pēc pieprasījuma var uzrādīt dokumenta oriģinālu elektroniskā formā un tas atbilst šā likuma prasībām.

(2) Papīra dokumenta elektroniskajai kopijai, norakstam vai izrakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja persona, kurai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir tiesības apliecināt dokumentu oriģinālu kopijas, norakstus vai izrakstus, ir apliecinājusi tā pareizību ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai elektronisko parakstu, ja puses šā likuma 3.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu, un tas atbilst normatīvo aktu prasībām.

Tātad, ja iesniegumam pievienota pilnvaras papīra dokumenta elektroniska kopija, to ar elektronisko parakstu var apliecināt tikai tās personas, kurām ir tiesības apliecināt dokumentu oriģinālu kopijas, norakstus vai izrakstus.

Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.pantam, Ja normatīvajos aktos dokumenta atvasinājuma pareizības notariāla apliecināšana nav noteikta kā obligāta, to var apliecināt ne tikai notārs, bet šajā pantā noteiktajos gadījumos arī organizācija.

Organizācija var apliecināt tādu dokumentu atvasinājuma pareizību:

1) kuru autors tā ir;

2) kurus tā saņēmusi no citām organizācijām un fiziskajām personām, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka nepieciešama dokumenta autora piekrišana;

3) kurus fiziskās personas iesniedz šai organizācijai.

Ja nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, persona, kura ir dokumenta atvasinājuma saņēmējs, var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Tāpēc, lai pilnvaras kopija atbilstu Dokumentu juridiskā spēka likumam un  Valsts meža dienests varētu apliecināt pilnvaras kopiju un pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku, iesnieguma iesniedzējam ir pienākums uzrādīt Valsts meža dienestā arī pilnvaras oriģinālu.

Ģenētiski modificēti organismi

Kur konkrēti Latvijā šobrīd notiek ĢMO audzēšana? (konkrētas pašvaldības un konkrēti uzņēmumi)

Atbilde

Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) uztur Ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistru, informāciju par reģistrētājām personām, publicē mājaslapā.
Šobrīd neviena personā kā ģenētiski modificēto kultūraugu audzētājs Latvijā nav reģistrēta.

Kuras konkrēti ir tās pašvaldības, kas atļauj ĢMO audzēšanu?

Atbilde

Pašvaldības, kurās ir stājušies spēkā saistošie noteikumi par aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus, kas izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.pantu ir atzīmētās kartē, kas publicēta VAAD mājaslapā.

Karte izveidota pēc pašvaldību iesniegtās informācijas, atbilstoši Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta sestajai daļai.

Zem kartes redzams saraksts ar pašvaldībām, kas noteikušas aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai un aizlieguma termiņš.

Attiecīgi baltās vietas kartē ir to pašvaldību teritorijas, kuras nav noteikušas aizliegumu ĢMO kultūru audzēšanai.

Vai Mārupes, Ķemeru un Engures pašvaldības uzņēmumi nodarbojas ar ĢMO audzēšanu? (Tāda informācija ir saņemta no vietējiem iedzīvotājiem) Mani interesē vai šādas pārbaudes Latvijā tiek veiktas un vai Jums ir šādi dati.

Atbilde

Jūsu minētās pašvaldības nav noteikušas aizliegumu ĢMO kultūru audzēšanai, bet tas nenozīmē, ka šajās pašvaldības uzņēmumi nodarbojas ar ĢMO kultūru audzēšanu. Kā minēts atbildē uz Jūsu 1.jautājumu, Latvijā nav reģistrēts neviens ĢMO kultūraugu audzētājs.

Ja Jūsu rīcībā ir konkrēta informācija par ĢMO kultūraugu audzēšanu, lūdzu informēt VAAD, piezvanot uz uzticības tālrunis 67550944, vai arī pa tālruņiem 67027098, 67027406.

Nozares izglītība

Lai startētu uz modernizācijas projektu zemniekam ir nepieciešama l/s izglītība vai apgūtas l/s pamatzināšanas. Vai būs derīga Priekuļu tehnikuma sekmju izziņa ar sekmēm laika posmā no 1993.-1998.gadam?

Atbilde

Skaidrojam, ka atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība tiks prasīta visiem atbalsta pretendentiem – jaunajiem lauksaimniekiem, kuri pieteiksies uz atbalstu Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam (LAP 14-20)  pasākuma  „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšaktivitātē „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”. Kopā ar projekta iesniegumu LAD būs jāiesniedz augstākās vai vidējās profesionālās lauksaimniecības izglītības diplomi, kuri iegūti programmās ar vismaz 320 stundām lauksaimniecības priekšmetos - augkopībā un/vai lopkopībā. Lai pārliecinātos par to, ka pretendents ir apguvis 320 stundas lauksaimniecības priekšmetos, pie iesniedzamajiem dokumentiem (diploma) jāpievieno sekmju lapa, kurā ir norādīti visi mācītie priekšmeti un stundu skaits. Ja ir pabeigti papildus kursi LLU vai kādā no lauksaimniecības profesionālās izglītības iestādēm, lai būtu apgūts pietiekams stundu skaits, tad pie iesniedzamajiem dokumentiem būs jāiesniedz arī attiecīgās izglītības iestādes izziņa par kursu beigšanu. Pasākuma nosacījumos būs paredzēta arī iespēja pieteikties jaunajiem lauksaimniekiem (vismaz 18 gadus veciem uz pieteikšanās brīdi), kuri ir uzsākuši mācības kādā no augstākajām vai profesionālajām/vidējām mācību iestādēm, lai iegūtu atbilstošu lauksaimniecisko izglītību, bet ar nosacījumu, ka šī izglītība ir jāiegūst 36 mēnešu laikā no LAD lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža. Šajā gadījumā būs jāiesniedz apliecinājums par to, ka atbalsta pretendents ir uzsācis mācības. Pēc 36 mēnešu termiņa beigām, LAD pārbaudīs minētā nosacījuma izpildi.

Savukārt LAP 14-20 pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšaktivitātē „Atbalsts lauku saimniecību attīstībaiatbilstoša lauksaimnieciskā izglītība tiks prasīta tikai tiem atbalsta pretendentiem - jaunajiem lauksaimniekiem, kuri piesakoties uz atbalstu vēlēsies saņemt papildus atbalsta intensitāti līdz 20%. Pārējiem atbalsta pretendentiem pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšaktivitātē „Atbalsts lauku saimniecību attīstībainetiks prasīta atbilstoša lauksaimniecības izglītība.

 

Šeit ir iespējams iepazīties ar Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam projektu.

Kas ir šī lauksaimniecības izglītība un tai pielīdzināmā izglītība? Kuras ir šīs izglītības, kas ir pielīdzinātas lauksaimniecības izglītībai? Vai es kā zemes ierīkotājs pēc izglītības atbilstu šīm prasībām?

Atbilde

Lauksaimnieciskā izglītība likuma izpratnē ir apgūtā izglītība augkopības , lopkopības vai citos priekšmetos ne mazāk kā 160 stundu apmērā. Lauksaimnieciskā  izglītība citos priekšmetos  ir jāskata kontekstā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1.panta otro un trešo daļu, kas definē lauksaimniecisko darbību.

Pielīdzināmā izglītība jāskata kopsakarībā ar likumdevēja nepārprotamo gribu noteikt, ka iesniegumā jānorāda iegādājamās zemes turpmākās izmantošanas mērķis un rakstveida apliecinājums par zemes izmantošanas lauksaimnieciskajā darbībā uzsākšanu viena vai triju gadu laikā (piem. Eiropas Savienībā  mežsaimniecība ir pielīdzināta lauksaimniecībai).

Likumdevējs viennozīmīgi ir noteicis, ka ar dominējošo lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzrauga pašvaldību komisijas.

Tostarp Zemes ierīkotāja ar lauksaimniecību saistītie studiju priekšmeti jāskata kontekstā ar likumā definēto lauksaimniecisko darbību.


Atbildi sagatavoja:

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas speciālists

BSA u.c. maksājumi

Vai lauksaimnieks varēs saņemt maksājumu par proteīnaugiem, un ja lauks ir izgājis lauku apskati kā sēklas lauks tad klāt arī atbalstu par lopbarības augu sēklu lauku?

Atbilde

Vai lauksaimnieks varēs saņemt maksājumu par proteīnaugiem, un ja lauks ir izgājis lauku apskati kā sēklas lauks tad klāt arī atbalstu par lopbarības augu sēklu lauku ?

Par vienu un to pašu platību var saņemt tikai vienu brīvprātīgi saistīto atbalstu (turpmāk -  BSA) par platībām, lai arī atsevišķi kultūraugi var būt atbilstoši vairākiem atbalsta veidiem. Jūsu gadījumā, kad par tauriņziežiem lauksaimnieks izpilda gan BSA par proteīnaugiem, gan  BSA par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām nosacījumus, atbilstība attiecīgajam maksājumam tiks noteikta, pamatojoties uz informāciju no Valsts augu aizsardzības dienesta – ja Vienotajā iesniegumā norādītais lauks ir bijis pieteikts sēklaudzēšanas lauku apskatei un konkrētajā laukā ir izpildītas sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tad tiks uzskatīts, ka attiecīgais lauks ir pieteikts uz BSA par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (nevis BSA par proteīnaugiem).

Cik daudz sēklas no šī lauka ir jānovāc, tālāk jānosertificē, jāpārdod vai jāizsēj savā saimniecībā lai varētu saņemt šos maksājumus?

Lai saņemtu BSA par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām ir jāizpildīta stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas prasības un jāiegūst PB, B un C kategorijas sēkla. Maksājuma nosacījumi neparedz noteiktu daudzumu kāds ir jāiegūst no hektāra, bet iegūtai sēklai ir jābūt sertificētai PB, B un C kategorijas sēklai. Kā arī nosacījumi neparedz iegūtās sēklas tālāku izmantošanu, tas ir, realizēšanu vai izsēju savā saimniecībā.

Ja es no sertificētā sēklas lauka ražu pārdodu kā lopbarību vai uz maksājumiem tas neatstās ietekmi?
Sēklas realizēšanas un izmantošanas veids neietekmē atbalsta saņemšanu, iegūtai sēklai jābūt sertificētai kā augstāk norādīts. Maksājums tiek izmaksāts, ja tiek izpildīti visi zemāk tekstā norādītie atbalsta saņemšanas nosacījumi.

BSA par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām var saņemt, ja:
• attiecīgajā platībā tiek audzēts pļavas timotiņš, pļavas auzene, hibrīdā airene, daudzziedu viengadīgā airene, sarkanā auzene, ganību airene, niedru auzene, pļavas skarene, kamolzāle, sarkanais āboliņš, baltais āboliņš, austrumu galega, lucerna, bastarda āboliņš, facēlija, ragainie vanagnadziņi, zirņi, vīķi, lauka pupas vai lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā vai šaurlapu);
• tiek izpildītas stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas prasības, tostarp iegūta PB, B un C kategorijas sēkla;
• kopējā viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha;
• attiecīgā platība nav pieteikta citam BSA par platībām;
lauksaimnieks, VAAD piesakot stiebrzāļu un lopbarības augu platību lauku apskatei, sēklaudzēšanas lauku apskates pieteikumā norāda lauka numuru un lauka bloka numuru atbilstoši Vienotajam iesniegumam.

Informējam, ka zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par tiešo maksājumu, t.sk. BSA, saņemšanas nosacījumiem.

 

Atbildi sagatavoja:

19.08.2015., Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta speciālists

Neatradi atbildi? Iesūti savu jautājumu.

Vārds, Uzvārds*
E-pasts*
Iestāde*
Jautājums*
Drošības kods*
Re