Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2017.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2017.gada 17.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:

 

1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 70 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR;
 

2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 215 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:
     2 a) pasākuma projektu īstenošana, kuros paredzēta zivju resursu pavairošana, jānoslēdz līdz 2017.gada 31.oktobrim;
     2 b) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR, izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus, kā arī zivju pavairošanu ezeros, kuru platība pārsniedz 2000 ha, un projektus zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai, kuriem viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 9000 EUR;
     2 c) lašveidīgo zivju pavairošanas projekti iesniedzami tikai par ūdeņiem, kas atrodas licencētās makšķerēšanas vai licencētās rūpnieciskās zvejas vietās, vai vietās, kurās ar zivju pavairošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot licencēto makšķerēšanu vai licencēto rūpniecisko zveju, kā arī projektu īstenošanā ir nodrošināma ielaižamo smoltu un 1 gadu vecu lašveidīgo zivju mazuļu iezīmēšana ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu un monitoringu (nosacījums par taukspuras nogriešanu neattiecas uz ielaižamajām lašveidīgajām zivīm, kas ir mazākas par 1 gadu veciem lašveidīgo zivju mazuļiem);
     2 d) no pasākumam iesniegtajiem projektiem prioritāri atbalstāmi pieci projekti (ja tādi tiek iesniegti), kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos un atbalsts šāda veida projektiem piešķirams to augstākā savstarpējā novērtējuma secībā. Pārējie minētā veida projekti (ja tādi tiek iesniegti vairāk, kā pieci) tiek vērtēti un atbalsts to īstenošanai piešķirams augstākā novērtējuma secībā, vērtējot tos kopā ar visiem citiem pasākumam iesniegtajiem projektiem;
     2 e) pieteiktie projekti nevar dublēt jau plānotos no valsts budžeta finansētos zivju ielaišanas pasākumus, tāpēc pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā projekta iesniedzējam ir jāgūst pārliecība, ka zivju pavairošana attiecīgos ūdeņos nav ietverta dokumentā „Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam" izpildei 2017. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām” (skatīt Zemkopības ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļas „Zivsaimniecība” apakšsadaļu „Akvakultūra”);

 

3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 275 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 15 000 EUR, izņemot projektu pieteikumus, kurus iesniedz valsts institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu aizsardzība un uzraudzība;
 

4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 15.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 122 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 25 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.);
 

5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 28 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 8000 EUR;
 

6) atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumiem par 2016.gadu) – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 30.aprīlim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 2000 EUR.

 

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204). Dokumentus Lauku atbalsta dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsts zivsaimniecībai”.

  • Publicēts:
    25.01.2017

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā