Varēs pieteikties vairākiem zivsaimniecības attīstības atbalsta pasākumiem

Varēs pieteikties vairākiem zivsaimniecības attīstības atbalsta pasākumiem

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 21. augusta tiks pieņemti projektu iesniegumi atbalsta saņemšanai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumos “Inovācija”, “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” un “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”.

 

Pasākumā “Inovācija” projektu iesniegumu pieņemšana norosināsies no 2017. gada 21. augusta līdz 2017. gada 15. novembrim, kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 2 000 000 eiro. Pasākuma mērķis ir inovācija zvejniecībā, akvakultūrā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes, kā arī lai ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu, tostarp izpētot inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas. Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju pārstrādi un konservēšanu, kā arī zivsaimniecības nozares biedrības, veicot savstarpēju sadarbību projektu izstrādē.

 

Pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” projektu iesniegumu pieņemšana norosināsies no 2017. gada 21. augusta līdz 2017. gada 15. decembrim, kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 8 000 000 eiro. Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana. Pasākumā atbalsta investīcijas iekšzemes akvakultūrā tādās ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās, kas sekmē akvakultūras produkcijas ražošanas apjoma kāpumu, ražošanas efektivitātes palielināšanos, audzēto akvakultūras dzīvnieku sugu dažādošanu, dzīvnieku veselības un labturības nodrošināšanu, kā arī to aizsardzību pret savvaļas plēsoņām, produktu kvalitātes uzlabošanu vai vērtības pievienošanu uzņēmumā vai saimniecībā saražotajiem akvakultūras produktiem. Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā ar pretendenta iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru veikusi zinātniska institūcija un tīmekļvietnē publicējusi pētījuma rezultātus, kas pierāda attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēju un perspektīvas noieta tirgos. Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai vai plāno uzsākt audzēšanu pārdošanai.

 

Pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” projektu iesniegumu pieņemšana norosināsies no 2017. gada 21. augusta līdz 2017. gada 15. decembrim, kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 8 000 000 eiro. Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Pasākumā atbalsts paredzēts investīcijām jaunu vai uzlabotu produktu vai procesu īstenošanai, energoefektivitātei, ietekmes uz vidi mazināšanai, drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļu uzlabošanai. Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīti zvejas produktu apstrādes uzņēmumi, PVD reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus un esoši komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināti komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies.


 
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD tīmekļvietnē. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā vai LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās (tālr. 67095000, 26178323). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī, sūtot uz e-pasta adresi lad@lad.gov.lv.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.08.2017