ES sfērā esošo sugu monitorings

Paraugs Akts par vilka vai lūša nomedīšanu

Eiropas Kopienas sertifikāta pieteikums

Rīkojumi 2018./19. g. medību sezonā:

     Rīkojums  "Par pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 2018./2019. gada medību sezonā"  

     Rīkojums  "Par vilku un lūšu monitoringu"

     Rīkojums  "Par vilku un lūšu monitoringu" 1.pielikums – Vilku un lūšu pazīmju fiksēšana ar ĢIS iekārtu

     Rīkojums  "Par vilku un lūšu monitoringu" 2.pielikums – Vilku un lūšu pazīmju foto fiksēšana ar GPS koordinātēm

     Rīkojums  "Par vilku un lūšu monitoringu" 3.pielikums – Informatīvs materiāls par vilku un lūšu pēdu nospiedumiem

 

Vairākas Latvijā medījamo dzīvnieku sugas, kuru medīšanas intensitāte un vietējie vides apstākļi pilnībā nodrošina populāciju atjaunošanos vai pat pieaugumu, Eiropas valstu vai globālā mērogā ir apdraudētas un tādēļ iekļautas aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzību nosaka Latvijā ratificētas starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības valstu likumdošana. Taču minētie starptautiskie dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vien vietējo specifiku pamato ar konkrētiem regulāri ievāktiem datiem. Monitoringa mērķis ir sistemātiski iegūt datus par starptautiski apdraudētu, bet lokāli plaši izplatītu sugu populāciju stāvokli saistībā ar pieļaujamām izmantošanas normām un paņēmieniem, proti, noteikt, vai populācijas sekmīgi atjaunojas pie dotās medību slodzes.


ES Direktīva par savvaļas sugu un biotopu aizsardzību aizliedz tādu Latvijā medījamu sugu kā bebru, vilku un lūšu ieguvi, kā arī nosaka populāciju monitoringa un ieguves normēšanas nepieciešamību meža caunām, seskiem un baltajiem zaķiem. 

Valsts meža dienests radījis iestrādes vilku un lūšu monitoringam. Līdztekus ikgadējai uzskaitei un ziņu apkopošanai par nomedītajiem plēsējiem uzsākta nomedīto vilku un lūšu izpēte. Darbs aizsākts pirms diviem gadiem, izmantojot Dānijas Vides aģentūras finansiālu atbalstu. 2000./2001.gada sezonā vilku un lūšu monitoringu pārņēma Valsts meža dienests, organizējot sadarbību ar LVMI “Silava”, a/s “Latvijas valsts meži” un Latvijas Universitāti. Uzsākta arī vilku nodarīto postījumu lopkopībai apzināšana. Kopš 2004.gada lielo plēsēju monitoringu veic LVMI ”Silava” un finansē ZM Medību saimniecības attīstības fonds.


Lai noteiktu vilku lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu, medības reglamentējošie normatīvie akti paredz izmantot sugas aizsardzības plānā izklāstītā monitoringa rezultātus. Monitorings ietver regulāru populācijas stāvokļa izpēti, kurā Latvijai tradicionālā uzskaite pēc pēdām nodrošina tikai vienu no daudziem raksturojošiem rādītājiem. Ar vilku pēdu esamību iespējams raksturot sugas izplatību, nevis indivīdu skaitu populācijā. Ticama indivīdu uzskaite ir ļoti darbietilpīga un dārga procedūra, kas atmaksājas vienīgi aizsargājamās teritorijās zinātniskiem mērķiem. Ja populāciju intensīvi apmedī, indivīdu skaits ir ļoti nestabils un, tik mobilai un auglīgai sugai kā vilki, gada laikā svārstās vismaz 2-3 reizes. Taču ilgākā termiņā apmedītas populācijas stāvokli pietiekami raksturo nomedītie dzīvnieki. To izpēte pēc nejaušas atlases principa notiek jau kopš 1998. gada. Svarīgākie rādītāji, kuriem tiek pievērsta īpaša uzmanība, plānojot nākamās sezonas limitu, ir sekojoši:

1.     nomedīšanas vieta un datums;
2.     indivīda dzimums;
3.     vai mātīte konkrētajā sezonā ir vairojusies;
4.     kāda ir bijusi vairojušās mātītes auglība (embriju skaits);
5.     par gadu jaunāku indivīdu īpatsvars no nomedītajiem;
6.     viengadīgu indivīdu īpatsvars no nomedītajiem;
7.     vecāko vilku precīzi noteikts vecums un īpatsvars no nomedītajiem;
8.     kuņģa satura masa un sastāvs;
9.     agrāk gūti savainojumi;
10.   reģistrēti uzbrukumi mājdzīvniekiem.

 

2018./2019. gada medību sezonā uz 08.10.2018 nomedīto vilku skaits - 95

Vilku karti skatīt šeit >>

2017./2018. gada medību sezonā uz 31.03.2018 nomedīto lūšu skaits  - 140 (sezona beigusies)

 2017./2018. gada medību sezonā uz 22.02.2018 nomedīto vilku skaits - 280 (sezona beigusies) 

2016./2017. gada medību sezonā uz 31.03.2017 nomedīto lūšu skaits - 125 (sezona beigusies)

2016./2017. gada medību sezonā uz 31.03.2017 nomedīto vilku skaits - 279 (sezona beigusies)

2015./2016. gada medību sezonā uz 31.03.2016 nomedīto lūšu skaits - 115 (sezona beigusies)

2015./2016. gada medību sezonā uz 23.03.2016 nomedīto vilku skaits - 275 (sezona beigusies)

2014./2015. gada medību sezonā uz 31.03.2015 nomedīto lūšu skaits - 172 (sezona beigusies)

2014./2015. gada medību sezonā uz 31.03.2015 nomedīto vilku skaits - 267 (sezona beigusies)