Izsoles

Valsts meža dienests izsludina pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli telpai nedzīvojamā ēkā 1905.gada ielā 4, Koknesē, Kokneses novadā.

 

Publikācijas informācija

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 3260 513 0040

Būvju/telpu platība - 25.9 m2

Maksimālais nomas termiņš - 08.12.2022

Stāvs: 1 no 1

 

Cena - 0,20 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
5,18 EUR (bez PVN)

 

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Izsoles objekts ir nomas tiesības uz telpu nedzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu 32600130475001 1905.gada ielā 4, Koknesē, Kokneses novadā (saskaņā ar plānu). Telpas kopējā platība ir 25.9 m2.

 

Informācija par izsoli

 

Datums: 08.12.2017

Laiks: 12:00

Piedāvājumu atvēršana notiek 2017.gada 8.decembrī plkst.12.00 Valsts meža dienestā 13.janvāra ielā 15, Rīgā, 3.stāvā, 308.kabinetā.
Piedāvājums iesniedzams ne vēlāk kā līdz 2017.gada 8.decembra plkst.12.00. Pēc norādītā laika piedāvājumi netiek pieņemti.
Izsoles dalībnieki var iesniegt nomas piedāvājumus:
1. personīgi Valsts meža dienestā 13.janvāra ielā 15, Rīgā, 3.stāvā, 306.kabinetā darba dienās no plkst. 08:30- plkst.17:00;
2. sūtot pa pastu Valsts meža dienestam Rīgā, 13.janvāra ielā 15, LV-1932.
Piedāvājumus iesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:
1.Izsoles nosaukums – „Par nomas tiesību piešķiršanu 1905.gada ielā 4, Koknesē, Kokneses novadā”;
2.Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds/ nosaukums un adrese;
3.uzraksts „NEATVĒRT līdz 2017.gada 8.decembra plkst. 12:00”.
Piedāvājumu iesniedz saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4 - aizpildot piedāvājuma veidlapu.
Piedāvājumā norāda Izsoles dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, tālruni un/vai elektroniskā pasta adresi, nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un platību, piedāvāto nomas maksu eiro par kvadrātmetru, nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem.

 

Pirmā izsole

 

Izsoles veids: rakstiska

 

Lietošanas mērķis – Biroju telpa

 

Pieteikties izsolei līdz 08.12.2017

 

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu - Agris Āboliņš, e-pasts agris.abolins@selija.vmd.gov.lv, mob.tālr. 29159334.

 

Kontakti

Valsts meža dienests
Anta Liepa
67229147
anta.liepa@vmd.gov.lv

 

Pielikumā:

Pielikums Nr.1_nomas līguma projekts

Pielikums Nr.2_akts

Pielikums Nr.3_Plāns

Pielikums Nr.4_Piedāvājums

Izsoles nolikums_Koknese

 

Izsoles rezultāts: Nomas tiesības piešķirtas par telpu 29.9 kvm platībā 1905.gada ielā 4, Koknesē, Kokneses novadā izsoles dalībniekam SIA “Ataudze”, reģ. nr. 40003123824. Nomas maksa EUR 0,20/kvm bez PVN mēnesī.