Informācija meža inventarizācijas veikšanai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.384 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” (turpmāk- MK noteikumi Nr.384) 2.punktu, lai uzsāktu meža inventarizāciju, meža inventarizācijas veicējs izmanto šādu informāciju par inventarizējamo meža īpašumu vai tiesisko valdījumu:

1.aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra teksta un kadastra kartes datus, kurus meža inventarizācijas veicējs saņem no Valsts zemes dienesta standartizētā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības projekta izstrādes jomā: http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/profesionaliem/meza-inventarizacijas-veicejiem ;

2.no īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saņemtu aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības situācijas plānu vai apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, vai zemes robežu plānu, ja tajā attēlotas zemes lietošanas veidu kontūras;

3.aktuālo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm (no Dabas aizsardzības pārvaldes):http://ozols.daba.gov.lv/pub/;

4.no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" saņemtus aktuālos Meliorācijas kadastra datus par zemes vienības meliorācijas sistēmām (no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”): www.melioracija.lv;

5.no attiecīgās vietējās pašvaldības saņemtu vai no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) iegūtu teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ietverto informāciju (no attiecīgās vietējās pašvaldības vai Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (pēc tās izveides));

6.Meža valsts reģistra datus – meža inventarizācijas datu nogabalu raksturojošo rādītāju izdrukas vai meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un tekstuālos datus, ko var saņemt no Valsts meža dienesta, iesniedzot pieprasījumu ierobežotas pieejamības informācijas iegūšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem ierobežotas pieejamības informācijas jomā (no Valsts meža dienesta).

Augstāk minēto informāciju par inventarizējamo meža īpašumu vai tiesisko valdījumu meža inventarizācijas veicējs iegūst, pieprasot to no attiecīgās institūcijas vai no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, kurš to ieguvis attiecīgajā institūcijā.

Meža inventarizācijas datu sagatavošanas nosacījumi:

1. nogabalu raksturojošo rādītāju datnes vai informācijas sistēmas servisa struktūra un formāts

2. nogabalu raksturojošo rādītāju datnes vai informācijas sistēmas servisa un meža zemes plānu datnes sagatavošanai izmantojamos klasifikatori

3. algoritmi mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanai

Meža inventarizācijas lietas, kas izgatavotas pēc 2016.gada 29.jūnija, Valsts meža dienestā iesniedzamas atbilstoši MK Noteikumu Nr. 384 prasībām.

Meža inventarizācijas lietas, kas izgatavotas pirms 2016.gada 29.jūnija saskaņā ar MK 12.02.2013. Noteikumiem Nr.88 Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi, iesniedzamas VMD līdz 29.12.2016.

Kontaktpersonas:

Daiga Breiere, tālr.: 67212139, e-pasts: daiga.breiere@vmd.gov.lv

Mežniecības, nodaļas, pagasti

Metodiskie norādījumi par aizsardzības atzīmju un nogabalu raksturojošo īpatnību lietošanu