Meža reproduktīvais materiāls

Meža reproduktīvais materiāls (MRM) ir sēklas, sējeņi, stādi un augu daļas, ko paredzēts izmantot meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai.
Meža likums nosaka, ka meža atjaunošanā un meža ieaudzēšanā atļauts izmantot tikai konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes MRM. Tā kā galvenajām meža koku sugām ir noteikti augšanas apgabali, tad par konkrētajai meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas vietai piemērotās izcelsmes MRM var uzzināt Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" vai Valsts meža dienesta mežniecībā.
Sertifikāts apliecina MRM izcelsmi un atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mežu var atjaunot arī ar paša iegūtajām sēklām vai izaudzētajiem stādiem. Ja stādāmo materiālu audzē personiskām vajadzībām nelielā apjomā (līdz 10 000 gabaliem gadā), tad sertifikāts nav nepieciešams.
Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam MRM ieguve ir jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu. MRM meža atjaunošanai, ieaudzēšanai vai stādāmā materiāla audzēšanai atļauts ievākt tikai no Valsts meža dienestā reģistrētiem meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem (MRMIA). Piegādātājam vai personai, kas ražo MRM savām vajadzībām, par iegūto meža reproduktīvo materiālu 30 dienu laikā pēc ieguves pabeigšanas ir jāiesniedz informācija Valsts meža dienestā.
Valsts meža dienests:

    atestē MRMIA;
    uztur MRMIA reģistru;
    sertificē MRM;
   uzrauga MRM ieguvi, izmantošanu un tirdzniecību saskaņā ar Ministru kabineta 26.03.2013 noteikumu Nr.159 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu" prasībām.