Meža atjaunošana

 

Meža atjaunošanas pamatuzdevums ir mežsaimniecības prasībām atbilstoša produktīva un kvalitatīva meža izaudzēšana, mežu atjaunojot sējot vai stādot, vai veicinot dabisko atjaunošanos, ja tā norit ar dotajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām.

 

Kā liecina Valsts meža dienesta apkopotā informācija par meža atjaunošanu valstī, 2016.gadā Latvijā kopā atjaunoti 38,6 tūkst. ha meža, no kuriem valsts mežā atjaunoti 16,0 tūkst. ha,  pārējo īpašnieku mežā atjaunoti – 22,6 tūkst. ha.  2016.gada atjaunošanas apjomi ir par 3,1 tūkst. ha mazāki kā 2015.gadā,  tie ir optimāli un stabili, jo ir līdzvērtīgi gada laikā kailcirtēs nocirstajām platībām.

 

2016.gadā mežs sējot un stādot atjaunots 12,6 tūkst. ha platībā (32 % no atjaunotās meža kopplatības); valsts mežos sējot vai stādot atjaunoti 8,2 tūkst. ha (51 %), bet pārējo īpašnieku mežos – 4,4 tūkst. ha, kas ir 19 % no kopējās 2016.gadā atjaunotās meža platības pārējo īpašnieku mežos.

 

Meža atjaunošanas noteikumu prasības un meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju pieņemtie lēmumi atjaunojamās koku sugas izvēlē nodrošina meža atjaunošanu ar piecām galvenajām, saimnieciski izmantojamām koku sugām – bērzu, priedi, egli, apsi un baltalksni 2016.gadā Latvijā ar skuju kokiem atjaunoti 13,6 tūkst. ha jeb 36 % no atjaunotās kopplatības (egle – 18 %, priede – 18 %), bet ar lapu kokiem 25,0 tūkst. ha jeb 64% no atjaunotās kopplatības. Galvenās lapu koku sugas ir bērzs – 11,4 tūkst. ha (29 %), apse- 7,1 tūkst. ha (18%), baltalksnis 4,9 tūkst. ha (13%). Galvenās koku sugas meža atjaunošanā valsts mežos un pārējo īpašnieku mežos ir atšķirīgas: valsts mežos 52 % platību ir atjaunotas ar skuju kokiem (t.sk. egle 20%, priede 32%), bet pārējo īpašnieku mežos ar skuju kokiem atjaunotas 23% platības (t.sk. egle – 16% un priede – 7%). Pārējās platībās dominē ar bērzu atjaunotās audzes (30 %), kā arī ievērojamu īpatsvaru sastāda apse (22 %) un baltalksnis (21 %).

 

Ar 2015.gadu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros neproduktīvu mežaudžu, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai  ir pieejams valsts un Eiropas Savienības finansējums atbalsta pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”. Meža īpašnieki 2016. gadā izmantojuši atbalstu 155 ha neproduktīvu, mežaudžu, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai.

 

VMD iesaka privāto mežu īpašniekiem savlaicīgi – jau vienlaikus ar mežizstrādes darbu plānošanu – plānot meža atjaunošanas darbus: izvērtējama augsnes sagatavošanas nepieciešamība un jāizvēlas meža atjaunošanas paņēmiens. Plānojot meža atjaunošanu sējot vai stādot, laikus jāpasūta meža stādāmais materiāls.