Atmežošana

Mežs ir ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes aizņemtās platības.
Atmežošana- personas darbības izraisīta meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā.
Agrāk lietoto un līdz šim ierasto terminu meža zemes transformācija ar 2013.gadu ir aizstājis cits- atmežošana, t.i., personas darbības izraisīta meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā (definīcija Meža likuma 1.panta 3.punktā).

Valsts meža dienests (turpmāk- VMD) vēlas vērst meža īpašnieku un pašvaldību uzmanību uz būtiskām izmaiņām normatīvajos aktos procesos, kuri saistīti ar meža pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā, saskaņā ar izmaiņām likumdošanā- 13.10.2011. likums „Grozījumi Meža likumā” ("LV", 173 (4571), 02.11.2011.), stājušies spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Meža likuma 41. panta pirmajā daļā likumdevējs ir definējis gadījumus, kad meža platību atmežo: ja tas nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai un ja personai ir izdots kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt minētās darbības, un persona ir kompensējusi valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus.

Ar 2013.gada 1. janvāri spēku ir zaudējuši Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumi Nr.806 “Meža zemes transformācijas noteikumi” (turpmāk- MK noteikumi Nr.806).
Savukārt 2013.gada 1.janvārī spēkā stājušies Ministru kabineta 2012.gada 18.decembtra noteikumi Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” (turpmāk- MK noteikumi Nr.889) un 2013.gada 8.martā spēkā stājušies Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumi Nr.118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” (turpmāk- MK noteikumi Nr.118).

Īpašumam, kurā ierosināta atmežošana, nepieciešama spēkā esoša meža inventarizācija, kas veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti (MK noteikumu Nr.889 13.punkts).

No 2013.gada 1.janvāra atmežošanas procesa tiesiskais regulējums (Meža likums, MK noteikumi Nr.889) neparedz atsevišķas atmežošanas atļaujas (vai kā iepriekš- meža zemes transformācijas atļaujas) izsniegšanu. VMD (virsmežniecību) kompetence atmežošanas procesā turpmāk saistīta tikai ar atmežošanas kompensācijas (kompensācija valstij par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu) noteikšanu un koku ciršanas apliecinājuma izsniegšanu (ja koku ciršana ir nepieciešama).

Mežā iecerētās būvniecības gadījumā vai plānojot ierīkot mežā lauksaimniecībā izmantojamu zemi, kompetentā institūcija, kura izdod administratīvo aktu, kas personai piešķir tiesības veikt minētās darbības, ir vietējā pašvaldība.
Vietējā pašvaldība saskaņā ar MK noteikumu Nr.889 10.1. un 11. punktu nosūta pieprasījumu kompensācijas aprēķinam (turpmāk- pieprasījums) VMD (virsmežniecībai).

Ja mežā plānots veikt derīgo izrakteņu ieguvi, pieprasījumu saskaņā ar MK noteikumu Nr.889 10.2. un 11. punktu VMD iesniedz meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona. Par kompetentas institūcijas akceptu šajā gadījumā uzskatāms saskaņā Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumiem Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” izstrādāts un ar Valsts vides dienestu saskaņots Derīgo izrakteņu ieguves projekts.

Kompensācijas apmaksa personai jāveic:
1.    pirms kompetentā institūcija izdevusi administratīvo aktu, kas personai piešķir tiesības veikt būvniecību vai tiesības mežā ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi (tas uzskatāms kā obligāts priekšnoteikums turpmākai šo atļauju saņemšanai);
2.    pirms saņemts koku ciršanas apliecinājums cirtei vai pirms to atļauto darbību uzsākšanas, kuru rezultātā platība tiek atmežota (gadījumos, kad koku ciršanas apliecinājums nav nepieciešams), ja mežā plānots veikt derīgo izrakteņu ieguvi vai šo noteikumu 20.punktā minētajā gadījumā.
Ja atmežošana veikta, bet nav samaksāta kompensācija, VMD no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja par labu valstij piedzen kompensāciju trīskāršā apmērā (MK noteikumu Nr.889 19. punkts).