Sākas lūšu medību sezona

1. decembrī sākas lūšu medību sezona. Valsts meža dienests ir noteicis pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2016./2017. gada medību sezonai – 150 dzīvnieku. Lūšus atļauts medīt no 1. decembra, bet ne ilgāk par 31. martu.

 

Lūšus drīkst medīt nebūt ne visur. Medību likumā noteikts, ka medību resursi izmantojami tā, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku dzīves telpas aizsardzību un saglabāšanu, un, ņemot vērā Lūšu aizsardzības plāna ieteikumus populācijas labvēlīga stāvokļa saglabāšanai, 2016./2017. gada medību sezonā ir noteikts aizliegums lūšus medīt Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Tērvetes, Bukaišu, Augstkalnes, Līvbērzes pagastu un Valgundes pagasta teritorijā ārpus Ķemeru nacionālā parka, Bauskas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Bārbeles, Dāviņu, Skaistkalnes, Stelpes, Vecsaules un Vecumnieku pagastus un Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas uzraugāmajā teritorijā.

 

Lūšu nomedīšanas apjoms ir atšķirīgs pa virsmežniecību uzraugāmajām teritorijām, jo šo dzīvnieku izplatība Valsts teritorijā nav vienmērīga. Sākotnējais nomedīšanas apjoms, 90 lūši, attiecīgi sadalīts –  Austrumlatgale – 10; Centrālvidzeme – 15; Dienvidkurzeme – 5; Dienvidlatgale – 5; Rīgas reģionālā – 5; Sēlija – 5; Zemgale – 5; Ziemeļaustrumi – 15; Ziemeļkurzeme – 10; Ziemeļvidzeme – 15 un šo apjomu nav atļauts pārsniegt līdz 2016. gada 23. decembrim un izmantot citā virsmežniecībā līdz 2017. gada 12. februārim.  Pārējā nomedīšanas apjoma (60 lūši) vienota izmantošanas kārtība visā valstī tiek noteikta sākot ar 24. decembri.

 

Lai varētu operatīvi sekot nomedīto lūšu skaitam, informācija par nomedītajiem lūšiem vienas darba dienas laikā pēc lūša nomedīšanas jānosūta Valsts meža dienestam, tāpat jāinformē par ikvienu lūsi, kura bojā ejas cēlonis nav medīšana. Tāpat par katru nomedīto dzīvnieku tiek aizpildīts akts.

 

Medību tiesību lietotājam ir jāievēro Eiropas Padomes 09.12.1996. Regulas (EK) Nr. 338/97 „Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību” 8. panta nosacījums, ka šīs Regulas A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņus (t.sk., vilkus un lūšus) aizliegts pirkt, piedāvāt pirkšanai, iegādāties komerciāliem nolūkiem, publiski izstādīt komerciālos nolūkos, lietot komerciāliem mērķiem un pārdošanai, uzglabāt pārdošanai, piedāvāt pārdošanai vai transportēt pārdošanai bez CITES sertifikāta.

 

Lai netiktu pārsniegts kopumā noteiktais pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms valstī, no 2017. gada 13. februāra VMD Medību daļa koordinē atlikušā nomedīšanas apjoma izmantošanu, ieskaitot tā pieļaujamā apjoma pārdali, kas virsmežniecībās palicis neizmantots pēc pieļaujamā apjoma sākotnējā sadalījuma.

 

2015./2016. gada medību sezonā tika nomedīti 115 lūši, pieļaujamais nomedīšanas apjoms bija 150 .

 

Eiropas valstu mērogā lūsis un arī vilks ir apdraudēts un tādēļ iekļauts aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzību nosaka arī Latvijā ratificētas starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības valstu likumdošana. Taču minētie starptautiskie dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vien vietējo specifiku pamato ar konkrētiem regulāri ievāktiem datiem. Lai iegūtu konkrētos datus, attiecīgajām sugām tiek veikts monitorings. Lūšu monitoringa mērķis ir sistemātiski iegūt datus par starptautiski apdraudētu, bet lokāli plaši izplatītu sugu, šinī gadījumā lūšu, populācijas stāvokli saistībā ar pieļaujamām izmantošanas normām un paņēmieniem, proti, noteikt, vai populācijas sekmīgi atjaunojas pie dotās medību slodzes.

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta preses sekretāre

Sīkāka informācija: Valters Lūsis, tālr. 67212776, Valsts meža dienesta  Medību daļas vadītājs

 

Sākotnēji publicēts 29.11.2016.

  • Publicēts:
    29.11.2016

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā