Izstrādāta kārtība neliela apmēra atbalsta uzskaitei un administrēšanai zivsaimniecības nozarē

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu”.

Atsaucoties uz EK normatīvajiem aktiem, dalībvalstis atbilstoši savām finanšu iespējām un pēc pašu noteiktiem kritērijiem un nosacījumiem var piešķirt neliela apmēra jeb de minimis atbalstu zivsaimniecības nozares uzņēmumiem (zivsaimniecības produktu ražošanai, apstrādei un tirdzniecībai), nesaskaņojot to ar Eiropas Komisiju.

Šie noteikumi nosaka tikai de minimis atbalsta uzskaites un administrēšanas kārtību, bet ne detalizētus atbalsta piešķiršanas nosacījumus. Atbalsta, kurš tiks uzskaitīts kā de minimis atbalsts, piešķiršanas nosacījumi un finansējuma apmērs tiks noteikts atsevišķos MK noteikumos, kā arī var tikt īstenots no citiem atbalsta sniedzējiem.

Lai saņemtu de minimis atbalstu, atbalsta pretendentam būs jāiesniedz atbalsta sniedzējam iesniegums šā atbalsta saņemšanai. Iesniegumā jānorāda informāciju par kārtējā gadā un iepriekšējos divos finanšu gados saņemto de minimis atbalstu neatkarīgi no atbalsta veida vai atbalsta sniedzēja.

Savukārt, atbalsta sniedzējam, pamatojoties uz atbalsta pretendenta iesniegto informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, būs jānosaka atbalsta pretendentam pieļaujamais de minimis atbalsta apmērs, jo kopējā de minimis atbalsta summa 3 gadu periodā nedrīkstēs pārsniegt 30 000 euro.

Gan atbalsta saņēmējs, gan sniedzējs de minimis informāciju par atbalsta piešķiršanu glabās 10 gadus no atbalsta saņemšanas dienas.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    24.02.2009