Par Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomi

20.06.2011. rīkojums Nr.94 "Grozījumi Zemkopības ministrijas 2010.gada 11. marta rīkojumā Nr.54 „Par Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes sastāvu”"

2011.gada 20.jūnijā Rīkojums Nr.94
Rīgā

Grozījumi Zemkopības ministrijas 2010.gada 11. marta rīkojumā Nr.54 „Par Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes sastāvu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.783 „Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums” 6.punktu izdarīt grozījumus Zemkopības ministrijas 2010.gada 11. marta rīkojuma Nr.54 „Par Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes sastāvu” 1.punktā un aizstāt vārdus:

1. „Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta” ar vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta”;

2. „pārtikas pārstrādes departamenta” ar vārdiem „pārtikas departamenta”;

3. „ģenerāldirektora p.i.” ar vārdu „ģenerāldirektors”;

4. „Pārtikas centra” ar vārdiem „Novērtēšanas un reģistrācijas centra”;

5. „R.Arnītis – Valsts augu aizsardzības dienesta direktors” ar vārdiem „K.Kjago – Valsts augu aizsardzības dienesta direktore”.

Ministrs J.Dūklavs


 

2010.gada 11.martā Rīkojums Nr.54

Rīgā

Par Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes sastāvu

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.783 „Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums” 6.punktu apstiprināt Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomi (turpmāk – padome) šādā sastāvā:


Padomes priekšsēdētājs


J.Dūklavs – zemkopības ministrs


Padomes priekšsēdētāja vietniece


D.Vilkaste – Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore


Padomes locekļi:


Z.Matuzāle – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta direktore;

I.Līdaka – Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktore;

M.Balodis – Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektora p.i.;

G.Ozoliņš – Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centra direktors;

R.Arnītis – Valsts augu aizsardzības dienesta direktors;

I.Straume – Veselības ministrijas Veselības politikas plānošanas departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja;

A.Robalds – Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta Kontroles uzraudzības daļas vecākais inspektors;

I.Laganovska-Dīriņa – Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadošā referente;

R.Jasote - Zāļu valsts aģentūras Humāno zāļu novērtēšanas nodaļas vecākā eksperte;

I.Muižnieks – Zinātniskās ekspertu komisijas vadītājs;

I.Kabanova - Dabas aizsardzības pārvaldes Plānojumu un atļauju nodaļas vecākā eksperte.


2. Apstiprināt padomes nolikumu. 

Ministrs J.Dūklavs--------------------------------------------------------------------------------

Pielikums

Zemkopības ministrijas

2010.gada 11. marta

rīkojumam Nr. 54

Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums


I. Vispārīgais jautājums 

1. Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome (turpmāk tekstā – padome) ir konsultatīva institūcija, kas koordinē nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas politikas izstrādi. Tās sastāvu apstiprina zemkopības ministrs un tā darbojas saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu, padomes nolikumu, kā arī šo reglamentu.


II. Padomes darba kārtība


2. Padomes priekšsēdētājs apstiprina padomes darba kārtību un nosaka sēdes laiku un vietu.


3. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda padomes sēdes darba kārtību, sēdes dalībniekus un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, kā arī - atšķirīgos viedokļus.


4. Padomes sekretariāts padomes protokolu noformē 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās padomes sēdes un nosūta visiem padomes locekļiem, un tām institūcijām, kuru pārstāvji saskaņā ar padomes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem piedalās padomes darbā ar padomdevēja tiesībām.


5. Padomes sēdes protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes atbildīgais sekretārs.


6. Nākošajā padomes sēdē apstiprina iepriekšējās padomes sēdes protokolu.

III. Padomes sekretariāta un padomes locekļu uzdevumi


7. Padomes sekretariāta funkcijas veic Zemkopības ministrijas Veterinārais un pārtikas pārstrādes departaments.

8. Padomes sekretariāts:

8.1. organizē padomes sēžu norisi un tehniski nodrošina padomes darbu;

8.2. sagatavo padomes lēmumu projektus;

8.3. apkopo informāciju par padomes lēmumu izpildi;

8.4. kārto padomes lietvedību;

8.5. saskaņā ar padomes priekšsēdētāja pilnvarojumu pārstāv padomi, kā arī veic citus ar padomes darbību saistītus uzdevumus.


9. Padomes locekļu uzdevumi ir:

9.1. sagatavot un iesniegt padomē priekšlikumus par nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas politikas izstrādi un īstenošanu;

9.2. piedalīties padomes sēdēs, kā arī lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā;

9.3. pārstāvot padomi citās institūcijās vai organizācijās, konsekventi paust ar nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas politikas īstenošanu saistīto viedokli.


10. Ja padomes loceklim nav iespējams piedalīties kārtējā sēdē, attiecīgajai institūcijai ir tiesības pilnvarot citu pārstāvi piedalīties sēdē, iepriekš par to paziņojot padomes sekretariātam. Pilnvarotajam pārstāvim ir attiecīgajā pilnvarā noteiktās tiesības. 

IV. Informācija


11. Padomes viedokli masu saziņas līdzekļiem izsaka padomes priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona. 

Ministrs J.Dūklavs