Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm

Vienotais platības maksājums (VPM)

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Atbalsts biškopības nacionālajai programmai

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Riska pārvaldība

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Kultūraugu mēslošanas plāns

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sadarbības pasākumi

Piens un augļi skolai

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā