Vienotais platības maksājums (VPM)

  • Pakalpojuma kods:
    LAD VPM
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Nodrošināt ienākumu atbalstu lauku iedzīvotājiem, novērst lauksaimniecībā izmantojamās zemes pamešanu un aizaugšanu, kā arī nodrošināt laba lauksaimniecības un vides stāvokļa saglabāšanu tajā.