Vienotais platības maksājums (VPM)

  • Pakalpojuma kods:
    LAD VPM
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
VPM var saņemt, ja: 1.platība atbilst atbalsttiesīgas lauksaimniecības zemes kritērijiem; 2.ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2018.; 3.pieteiktā platība ir vismaz 1 ha, bet lauka platība ir vismaz 0,3 ha. Piesakoties VPM, lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam! Vienotajā iesniegumā lauksaimniekam: •jādeklarē visa apsaimniekotā lauksaimniecības zeme, t.sk. platība, kas ir mazāka par 0,3 ha, kā arī platība, ko nepiesaka atbalstam; •nav jādeklarē zeme, kuru iznomā citai personai (to arī nedrīkst deklarēt ka platību bez atbalsta).