Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

  • Pakalpojuma kods:
    LAD JAL
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) ir papildinošs maksājums fiziskām un juridiskām personām par pirmās dibinātās saimniecības VPM hektāriem, kas nepārsniedz 90 hektārus. Maksimālais JAL maksājuma ilgums ir 5 gadi, skaitot no pirmās saimniecības dibināšanas saimniecības vadītāja statusā.