Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai

MK noteikumus Nr.265 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai

MK noteikumus Nr.175 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2015.gadā


2014. gada  4.martā Noteikumi Nr.128

Rīgā    (prot. Nr.14 22. §)

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2014. gadā

Izdoti saskaņā ar
Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu meža nozares attīstībai (turpmāk – atbalsts) 2014. gadā, kā arī atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kritērijus.

2. Atbalsta kopējais apmērs 2014. gadā ir 237 927 euro no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammā 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) paredzētajiem līdzekļiem.

3. Atbalstu piešķir ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu finansēšanai, kuri neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajā jomā:
3.1. šādiem meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem (turpmāk – attīstības projekti):
3.1.1. pasākuma "Meža dienas 2014" norises nodrošināšanai – 26 000 euro;
3.1.2. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam) – 20 500 euro;
3.1.3. izstādes "Iepazīsties – Koks!" uzturēšanas nodrošinājumam – 22 000 euro;
3.1.4. skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" – 19 000 euro;
3.1.5. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" izgatavošanai – 10 000 euro;
3.2. šādiem meža nozares prioritāro jomu zinātniskās izpētes projektiem (turpmāk – izpētes projekti):
3.2.1. privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitoringam – 13 500 euro;
3.2.2. nacionālajam meža monitoringam – 108 627 euro;
3.2.3. koksnes biomasas izmantošanas enerģijas ieguvē monitoringam – 9000 euro;
3.2.4. zinātniskā pamatojuma izstrādei informācijas aktualizācijai Meža valsts reģistrā – 8000 euro;
3.3.  ekspertiem par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu – 1300 euro.

4. Uz atbalstu attīstības projektu īstenošanai var pieteikties fiziska vai juridiska persona. Uz atbalstu izpētes projektu īstenošanai var pieteikties zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija.

5. Ja šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apmērā, Meža attīstības fonda padome (turpmāk – padome), kas rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumiem Nr. 356 "Meža attīstības fonda pārvaldības kārtība", lemj par finansējuma pārdali un atkārtota konkursa izsludināšanu.

6. Lai īstenotu šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētos projektus, Zemkopības ministrija izsludina konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosakot vismaz 10 darbdienu ilgu projekta iesniegšanas termiņu, un informāciju par projekta mērķiem un darba uzdevumiem ievieto Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.

7. Iesniegumu vai pārskatu par uzdevumu izpildi (turpmāk – pārskats) un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu (2. pielikums) iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) elektroniska dokumenta veidā vai papīra formā, pievienojot identisku iesnieguma elektronisko versiju elektronisko datu nesējā.

8. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
8.1. projekta vadītāja un izpildītāja dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae);
8.2. projekta vadītāja un izpildītāja apliecinājumu par gatavību strādāt projektā;
8.3. atbilstošu pilnvarojumu, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona.

9. Dienests 10 dienu laikā pēc iesniegumu vai pārskatu iesniegšanas termiņa beigām:
9.1. izskata iesnieguma vai pārskata atbilstību šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja termiņā iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9. vai 10.10. apakšpunktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, dienests pieprasa piecu dienu laikā precizēt informāciju vai novērst nepilnības;
9.2. elektroniski nosūta fonda sekretariātam iesniegumu un šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus vai pārskatu, informējot fonda sekretariātu par iesnieguma vai pārskata atbilstību šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un precizējumiem, ja tādi izdarīti.

10. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:
10.1. iesniegums vai pārskats ir iesniegts šo noteikumu 6. punktā minētajā termiņā;
10.2. iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;
10.3. iesniegums ir sagatavots atbilstoši noteiktajam veidlapas paraugam (1. pielikums), kā arī ir aizpildīti un iesniegti visi šo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti;
10.4. iesniegums vai pārskats ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām;
10.5. iesniegumā pieprasītais finansējums norādīts veselos euro;
10.6. iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;
10.7. iesnieguma izmaksu pozīcijas vai pārskata finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums ir aritmētiski pareizs un saskan ar norādīto kopsummu;
10.8. projekta izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 18. punktā minētās neattiecināmās izmaksas;
10.9. iesniegumu vai pārskatu un tiem pievienotos dokumentus parakstījusi persona, kurai ir paraksta tiesības;
10.10. pārskatam pievienotajā finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumā norādīto finanšu līdzekļu summa nepārsniedz līgumā par projekta īstenošanu noteikto summu.

11. Fonda sekretariāts šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētos dokumentus apkopo un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fonda pārvaldīšanas kārtību iesniedz padomē.

12. Padomes pieaicināti meža nozares eksperti izvērtē šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. un 3.1.4. apakšpunktā minētos attīstības projektus atbilstoši attīstības projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums), kā arī izvērtē pārskatus par šiem projektiem.

13. Padomes pieaicināti Latvijas Zinātnes padomes eksperti izvērtē šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētos izpētes projektus atbilstoši izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums), kā arī izvērtē pārskatus par šiem projektiem.

14. Eksperts pirms iesnieguma vai pārskata izvērtēšanas paraksta aplieci¬nājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts konkrētā pārskata vērtējumā vai ir saistīts ar projekta īstenotāju.

15. Padome 20 dienu laikā pēc iesniegumu vai pārskatu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētos dokumentus un ņemot vērā ekspertu vērtējumu, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu un paziņo to dienestam.

16. Padome pieņem lēmumu atbalstu nepiešķirt, ja:
16.1. iesniegums vai pārskats nav iesniegts šo noteikumu 6. punktā minētajā termiņā;
16.2. iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;
16.3. ekspertu vērtējuma punktu summa atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4. pielikumā minētajiem kritērijiem ir mazāka par 40.

17. Attiecināmas ir tādas projektu izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai un pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem.

18. Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:
18.1. pievienotās vērtības nodoklis, ko projekta īstenotājs var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļiem;
18.2. transportlīdzekļu iegādes izdevumi;
18.3. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas;
18.4. ar projekta īstenošanu nesaistītas izmaksas;
18.5. citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav minētas kā attiecināmas.

19. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā padomes lēmuma saņemšanas paziņo pretendentam par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu, norādot atteikuma iemeslu.

20. Ja dienestam nepieciešama papildu informācija līguma sagatavošanai, pretendents piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu iesniedz dienestā pieprasīto informāciju. Ja pretendents noteiktajā laikā informāciju neiesniedz, dienests par to informē padomi un tā ir tiesīga atcelt lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

21. Dienests 15 darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu slēdz līgumu ar pretendentu par projekta īstenošanu. Līgumā paredz:
21.1. pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņu:
21.1.1. pārskatam un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumam – līdz 2014. gada 12. novembrim;
21.1.2. pārskata publiskai prezentācijai – 2014. gada ceturtajā ceturksnī;
21.2. grāmatvedības uzskaites un finansēšanas kārtību un termiņu:
21.2.1. avansa maksājumu 50 procentu apmērā no projekta atbalsta summas;
21.2.2. gala norēķinu – pēc pārskata apstiprināšanas padomē;
22.2.3. līguma izpildei nepieciešamās finansējuma izmaiņas līguma tāmē, ja tās pārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar padomi, bet izmaiņas, kas nepārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar dienestu;
21.2.4. atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitī¬jumu uz projekta īstenotāja norādīto bankas kontu;
21.2.5. grāmatvedības uzskaitē atsevišķi nodala saimniecisko darījumu un citu darījumu ieņēmumus un izdevumus;
21.3. nosacījumu, ka projekta īstenotājs:
21.3.1. izplatot jebkuru informāciju par projektu, norāda atsauci uz finansētāju, informācijai pievienojot arī fonda logotipu;
21.3.2. izpētes projektu izpildes pārskatu līdz nākamā gada 1. februārim pēc projekta īstenošanas ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes zināt¬nisko pētījumu datubāzē un iesniedz fonda sekretariātam ievietošanai Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē;
21.3.3. projekta gaitā izveidotos materiālus (grāmatas, brošūras, video¬ierakstus) vienā eksemplārā iesniedz fonda sekretariātā;
21.3.4. vismaz divas nedēļas pirms projektā plānotajiem informatīvajiem pasākumiem informē par tiem fonda sekretariātu.

22. Dienests:
22.1. piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas izmaksā projekta īstenotājam avansu, ievērojot līguma nosacījumus;
22.2. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas par pārskata apstiprināšanu veic norēķinu ar projekta īstenotāju;
22.3. izlases veidā veic kontroli pie projekta īstenotājiem ne mazāk kā par pieciem procentiem no kopējā īstenoto projektu skaita.

23. Ja projekta īstenotājs ir sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu vai noslēgtā līguma nosacījumus, dienests pēc attiecīga padomes lēmuma pieņemšanas lauž līgumu ar projekta īstenotāju. Pēc padomes lēmuma pieņemšanas par atbalsta atmaksu dienests pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt saņemto atbalstu.

Ministru prezidente    Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs    Jānis Dūklavs