Meža attīstības fonda padome

RĪKOJUMS

Rīgā
20.11.2015.    Nr. 171

Par Meža attīstības fonda padomi

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta trešo daļu, 72.panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 75.panta otro daļu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums” 17.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumu Nr.356 „Meža attīstības fonda pārvaldīšanas kārtība” 9., 10.punktu un 11.1.apakšpunktu apstiprināt Meža attīstības fonda padomi (turpmāk – padome) šādā sastāvā:

Jānis Dūklavs       Zemkopības ministrs, padomes priekšsēdētājs;

Arvīds Ozols        Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors;

Jānis Siliņš          Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas vecākais referents;

Velta Baseviča     Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente;

Taisa Trubača      Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides finansēšanas nodaļas vadītāja;

Daiga Vilkaste      Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore;

Normunds Strūve  Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietnieks;

Jānis Birģelis        Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks;

Rita Benta           Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītāja;

Māra Mīkule         Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā referente.

2. Meža attīstības fonda sekretariāta funkciju izpildi uzdot Zemkopības ministrijas Meža departamentam, bet sekretāra pienākumu izpildi – Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākajai referentei Mārai Mīkulei.

3. Apstiprināt padomes reglamentu (pielikums uz 2 lapām).

4. Padomes locekļiem savā darbībā ievērot likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

5. Padomes personālsastāva darbības laiks ir līdz 2017.gada 20.novembrim.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2014.gada 22.novembra rīkojumu Nr.194 „Par Meža attīstības fonda padomes izveidi” ar šī rīkojuma parakstīšanas dienu.


Ministrs                                    Jānis Dūklavs