Pētījumi

Lauksaimniecības zinātnisko pētījumu datu bāze

2014.gadā realizētie zinātniskie pētījumi

Furānu noteikšana Latvijas izcelsmes pārtikā

Pētījums par akrilamīda samazināšanas iespējām rudzu maizē

Trans-taukskābju noteikšana Latvijas izcelsmes pārtikā

Par aktualitātēm augu aizsardzībā: Augu aizsardzības līdzekļu ietekme uz cilvēku, dzīvniekiem, vidi

Ilgtspējīgas zemes resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi

Pētījumu projekta Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības 2014. gada pārskats

Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postījuma un attīstības ciklu pētījumi kaitīgo sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā

Projekta „Ilgtspējīgas bioloģiskās dārzkopības attīstība, izmantojot vidi saudzējošas augu aizsardzības tehnoloģijas, saglabājot dabas resursus un to bioloģisko daudzveidību” (Nr. 061211/C-114) Gala atskaite

Pākšaugi - alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos

Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos

ZM subsīdiju projekts Nr. 140814/S157 “Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem”

ZM subsīdiju projekts Nr. 210314/S48 „Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos”

„Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros” 2013-2014.

ZM ELFLA projekts „Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos, sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu” 2013. – 2014. gads

Industriālo kaņepju (Cannabis satival.) audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību