Zemes izmantošana

Zemes izmantošanas un aizsardzības jautājumus regulē Zemes pārvaldības likums
 

Zemes tirgus jautājumus regulē likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos
 

Detalizēti jautājumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi ir noteikti Ministru kabineta 2014.gada  2.decembra noteikumos Nr.748 „Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
 

Šie noteikumi nosaka:

1. dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanas kritērijus darījumos ar lauksaimniecības zemi;

2. iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi iekļaujamo informāciju un tam pievienojamos dokumentus;

3. kārtību, kādā lauksaimniecības zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda pārvaldītājs īsteno pirmpirkuma tiesības;

4. kārtību, kādā tiek finansēta un izveidota pašvaldības komisija, tās sastāvu, kā arī pašvaldības komisijas tiesības un pienākumus;

5. kārtību, kādā pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi;

6. kārtību, kādā iegūstami lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dati no citām valsts informācijas sistēmām;

7. termiņus un kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem;

8. kārtību, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamo īpašumu, tai skaitā iznomā, pērk, pārdod un maina lauksaimniecības zemi;

9. kārtību, kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.119 par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 38. panta pirmajai daļai noteikta akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija”.

Tās darbību regulē „Attīstības finanšu institūcijas likums”.

Pieteikums nekustamā īpašuma pārdošanai valstij - pieteikums

 

Latvijas zemes fonda pārskati par darījumiem ar nekustamo īpašumu

2019.gads:

2019.gada I ceturksnis

2018.gads:

2018.gada IV ceturksnis

2018.gada III ceturksnis

2018.gada II ceturksnis

2018.gada I ceturksnis

2017.gads:

2017.gada IV ceturksnis

2017.gada III ceturksnis

2017.gada II ceturksnis

2017.gada I ceturksnis

2016. gads:

2016.gada IV ceturksnis

2016.gada III ceturksnis

2016.gada II ceturksnis

2016.gada I ceturksnis

 

Noderīgi kontakti
Valsts zemes dienests
Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas zemes fonda pārvaldītājs