Traktortehnika

No 1. septembra samazināsies traktortehnikas vadītāju kategoriju skaits

 

Par traktortehnikas atbilstību

 

Kopš 2016. gada 1. janvāra spēkā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regula Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (turpmāk – regula Nr. 167/2013), kas ir saistoša visiem traktortehnikas ražotājiem, to pārstāvjiem un tirgotājiem, kuri nodarbojās ar traktoru tirgošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā.

 

Regulā Nr. 167/2013 noteiktas drošības, vides un nekaitīguma pamatprasības lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem to piekabēm un mainām velkamām iekārtām. Šīs prasības galvenokārt ir saistītas ar traktoru ekspluatācijas un satiksmes drošību, kā arī vides aizsardzību, paredzot pakāpeniski samazināt iekšdedzes dzinēju emisijas pieļaujamās normas. Jau patlaban Eiropas Savienībā traktortehnikas iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisijas normām jāatbilst IV posma prasībām.

 

Eiropas Savienības dalībvalstu tirgū atļauts piedāvāt tikai tādus traktorus, kas atbilst ES drošības un vides nekaitīguma prasībām. Traktora atbilstību minētajām prasībām apliecina ražotāja izsniegts traktora atbilstības sertifikāts, kas tiek dots līdzi katram pārdotajam traktoram. Gan traktora atbilstības sertifikātā, gan pie traktora piestiprinātajā ražotāja marķējuma plāksnītē ir norādīta informācija par traktora atbilstību regulas Nr. 167/2013 prasībām. Lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un traktortehnikas tirgotājiem ir svarīgi atcerēties, ka, nopērkot traktoru, kas neatbilst spēkā esošajām prasībām, to nebūs iespējams reģistrēt valsts aģentūrā “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra”, un ar šādu tehniku arī nebūs iespējams pretendēt uz atbalsta Eiropas Savienības pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija”.

 

Deleģētie akti, kas izdoti, pamatojoties uz regulu Nr. 167/2013:

1) Komisijas 2014. gada 15. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/68, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai;

 

2) Komisijas 2014. gada 1. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/96, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina, iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ekoloģiskajiem un spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumiem;

 

3) Komisijas 2015. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/504, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai;

 

4) Komisijas 2014. gada 19. septembra Deleģētā regula (ES) 1322/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina un groza attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas vispārīgajām prasībām;

 

5) Komisijas 2014. gada 8. decembra Deleģētā regula (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai.

 

Traktortehnikas motoru izmešu posmi

 

Traktoros uzstādītajiem motoriem ir noteikti minimālie pieļaujamiem motoru izmešu emisijas lielumi, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi (t.sk. aizsargā Eiropas tehnikas ražotājus no trešo valstu precēm).

 

Izmešu prasības nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 22.maija Direktīva 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK (turpmāk–Direktīva 2000/25/EK).

 

Latvijā Direktīva 2000/25/EK ir pārņemta un ieviesta ar Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”.

 

Pakāpeniski, ar katru gadu traktortehnikas un motoru ražotājiem Direktīva 2000/25/EK nosaka arvien stingrākas motoru izmešu emisijas prasības un visām ES dalībvalstīm (t.sk. Latvijai) nosaka motoru emisiju posmus un to pieļaujamos traktoru reģistrācijas termiņus. Nākotnē spēkā stāsies iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisiju normas IV posms, kas būs ar stingrākām emisiju robežvērtībām nekā III B posmā attiecībā uz minēto motoru tipa atbilstības piešķiršanu.

 

Sākoties jaunam motoru izmešu posmam, Eiropas Savienības kopējā tirgū aizliegts piedāvāt traktorus ar izmešu prasībām neatbilstošiem dzinējiem. Direktīvā 2000/25/EK noteiktie motoru izmešu posmu beigu termiņi norādīti kopsavilkuma tabulā (skat. tabulu).

Kategorija

Motoru jauda P (kW)

Motoru izmešu posmi

Izmešu posma beigu termiņi, līdz kuriem drīkst ražot ražotājs 1

Termiņi, līdz kuriem var realizēt traktortehniku ar motoriem, kuri ražoti līdz izmešu posma beigu termiņam 2

Traktortehnikas motoru izmešu posmu kopsavilkums

1

2

3

4

5

J

37≤P<56

III A

31.12.2012.

31.12.2014.

K

19≤P<37

III A

nav noteikts

 

L

130≤P≤560

III B

31.12.2013.

31.12.2015.

M

75≤P<130

III B

30.09.2014.

30.09.2016.

N

56≤P<75

III B

30.09.2014.

30.09.2016.

P

37≤P<56

III B

nav noteikts

nav noteikts

Q

130≤P≤560

IV

nav noteikts

nav noteikts

R

56≤P<75

75≤P<130

IV

nav noteikts

nav noteikts

 

Analoģiskas motoru izmešu prasības ir noteiktas visiem motoriem, kurus uzstāda traktortehnikai, iekārtām vai citai lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnikai. To nosaka Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1047 „Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā”, kas pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/26/EK, ar ko groza Direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no visurgājēj tehnikai uzstādāmiem iekšdedzes dzinējiem prasības.

 

Svarīgi pirms traktortehnikas iegādes pārliecināties par tehnikas atbilstību un iekšdedzes dzinēja atbilstību konkrētajam izmešu posmam, savukārt traktortehnikas pārdevēja pienākums ir katram pārdotam traktoram izsniegt ražotāja izsniegto atbilstības sertifikātu.

 

Ja pašu spēkiem neizdodas tikt skaidrībā par konkrēta traktora atbilstību traktortehnikas iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisiju normas posmam, tad iesakām sazināties ar valsts aģentūras „Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūra” inspektoriem vai valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” amatpersonām, lai precizētu, vai traktors ir atbilstošs tehniskajām prasībām un Jūsu izvēlēto traktoru būs iespējams reģistrēt Latvijā.

1 Direktīvas 2000/25/EK 4.panta 3.punkts (kad sākas nākošais posms);
2 Direktīvas 2000/25/EK  4.pants 6.punkts (J līdz R kategorijas).